Mateusz Szymkowiak

adwokat

Prowadzę praktykę zawodową na terenie całego kraju z siedzibą
w Bielsku-Białej i oddziałem w Katowicach. Na co dzień świadczę pomoc prawną osobom skazanym, podejrzanym i tymczasowo aresztowanym...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

DZIEŃ Z PRACY ADWOKATA

Mateusz Szymkowiak25 maja 2019Komentarze (0)

Zaczęło się od telefonu:

– Czy pan mecenas  zajmuje się sprawami karnymi?

– Tak , jak mogę pomóc?

W czasie  rozmowy dowiedziałem się, że członek rodziny osoby z którą rozmawiam została zatrzymana przez policję. Rodzina , co zrozumiałe, nie znała powodów zatrzymania.

W przypadku spraw karnych praca adwokata wymaga w pierwszej kolejności spotkania z klientem lub (gdy nie jest to możliwe) osobami dla niego najbliższymi. Podczas rozmowy – wywiadu obrońca poznaje zarys sprawy i ustala możliwe drogi postępowania.

W opisywanej sprawie klient został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej i przewieziony „na dołek”. 

Pewnie domyślacie się co to oznacza…

POLICYJNY ARESZT

Każdy może zostać pozbawiony wolności, gdy funkcjonariusze policji posiądą uzasadnione podejrzenie, że dana osoba popełniła przestępstwo i istnieje obawa ucieczki lub ukrycia się. Każdą osobę zatrzymaną należy poinformować o przyczynach zatrzymania i o przysługujących jej  prawach, w tym oprawie do skorzystania z pomocy adwokata .

Pierwsze spotkanie z zatrzymanym odbyłem w nowej siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej na wapiennej. Po upływie dwóch, trzech albo czterech godzinach (po drugiej przestałem liczyć….) spędzonych w poczekalni – obecnie nazywa się to recepcją, tak (!) na komendzie jest recepcja z prawdziwą recepcjonistką….zresztą bardzo miłą i pomocną – umożliwiono mi rozmowę z klientem. 

Pierwszy kontakt z osobą zatrzymaną zawsze jest ograniczony do kilku minut pod nadzorem funkcjonariuszy. Zatrzymany z jednej strony czuje ulgę, że jest osoba, która chce jej pomóc, ale jeszcze nie do końca jej ufa. Rozmowa dotyczy ogólnych przyczyn zatrzymania i szybko przenosi się na najbliższych dla zatrzymanego. W rozmowie z oficerem prowadzącym udało mi się ustalić czego dotyczy postępowanie oraz, że sprawę nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej . 

Te informacje wystarczyły mi na zorientowanie się z kim powinienem prowadzić dalsze czynności. 

PROKURATURA

Podczas rozmowy z prokuratorem dowiedziałem się, że klient podejrzewany jest o usiłowanie oszustwa a „sprawa jest rozwojowa” … Właśnie to sformułowanie używane przez policję i prokuratorów , tak naprawdę oznacza, że sprawa jest bardzo poważna i można spodziewać się wniosku o aresztowanie. 

Dalsze czynności postanowiłem ustalić w ponownej rozmowie z zatrzymanym klientem. Po ponownych kilkudziesięciu minutach umożliwiono mi spotkanie z klientem. Jak poprzednio i tym razem rozmowa obrońcy z zatrzymanym toczyła się w obecności policjantów (muszę stwierdzić, że prawo do  prywatnej rozmowy z adwokatem w realiach polskiego wymiaru sprawiedliwości jest mitem ….). Tym razem zatrzymany przekazał mi więcej informacji, które mogłem wykorzystać próbując wyciągnąć go na wolność.

ZATRZYMANIE / ARESZTOWANIE / WOLNOŚĆ

Przepisy przewidują, że każda osoba może być zatrzymana na nie dłużej niż 48 godzin, po upływie tego okresu zostaje wypuszczona na wolność lub oddana do dyspozycji sądu, który podejmuje decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztowania. Takie aresztowanie możliwe jest na maksymalnie 3 miesiąca, ale….. może być przedłużane kolejnymi decyzjami sądu. 

Nie wchodząc w szczegóły policja przedstawiła zatrzymanemu m.in. zarzuty oszustwa, a następnie i przystąpiła do przesłuchania.  Podejrzany wyparł się wszystkiego i przedstawił mniej lub bardziej wiarygodną wersję wydarzeń. 

OBOWIĄZKI ADWOKATA

Zadaniem adwokata podczas przesłuchania to uważne śledzenie, co klient mówi i w odpowiednim momencie reagowanie. Podejrzany ma prawo do odmowy wyjaśnień, odpowiedzi na pytanie a także przedstawienia wersji wydarzeń, która nie do końca jest prawdziwa. Moja głowa w tym, aby prezentowana wersja wydarzeń była możliwie najbardziej wiarygodna.

Na kolejny dzień przewidziano czynności w prokuraturze. 

Prokurator, w „sprawach rozwojowych” zawsze ponownie przesłuchuje podejrzanego przed upływem 48 godzin od momentu zatrzymania. Zasadą jest, że zatrzymani przez kolejną dobę „miękną” i powiedzą prokuratorowi więcej, byleby tylko odzyskać wolność. 

Podobnie jak poprzednio rola obrońcy podczas przesłuchania w prokuraturze polega na bacznym pilnowaniu by prawa podejrzanego w toku procesu karnego były przestrzegane. . Ważne jest, by w odpowiednim momencie przerywać przesłuchanie (zakłócać je). Ma to na celu zapobiegnięcie by podejrzany nie powiedział za dużo. Może to dać pretekst do postawienia kolejnych zarzutów. 

W naszej „rozwojowej sprawie” klient odmówił współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości.  Niestety dało to podstawę prokuratorowi do skierowania wniosku o tymczasowe aresztowanie do sądu.

DECYZJA SĄDU

Po około 3 godzinach ponownie spotkałem się z klientem, tym razem w sądzie. 

Podczas posiedzenia aresztowego obrońca ma za zadanie przekonać sąd, że przesłanki tymczasowego aresztu w realiach tej konkretnej sprawy nie zostały spełnione lub zachodzą negatywne przesłanki procesowe warunkujące konieczność zastosowania łagodniejszych środków zapobiegawczych niż tymczasowe aresztowanie. 

W opisywanym przypadku powoływałem  się na negatywną przesłankę tymczasowego aresztowania.  Mianowicie ustalenie, iż tymczasowy areszt pociągałby wyjątkowo ciężkie skutki dla najbliższej rodziny podejrzanego. Podejrzany utrzymuje samotnie czwórkę swoich i przysposobionych małoletnich dzieci. Dodatkowo argumentowałem, że zastosowanie poręczenia majątkowego i poręczenia organizacji społecznej (z zarządem której spotkałem się w międzyczasie). Organizacja społeczna gwarantuje, że podejrzany stawi się na każde wezwanie prokuratora i policji jest wystarczające do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. 

Przyznaje, że decyzje podejmowane przez sąd podczas posiedzeń aresztowych należą do jednych z najmniej przewidywalnych , ale najważniejszych dla moich klientów. Tym razem sąd nie zgodził się z prokuratorem i uznał moje argumenty – klient musi zostać niezwłocznie wypuszczony na wolność , wobec faktu, że upłynęło już 48 godzin od momentu zatrzymania .

Było to ważne zwycięstwo ale to tylko pierwszy etap w szeregu działań jakie mnie jeszcze czekają w tym procesie karnym. Tym bardziej, że prokurator zapowiedział odwołanie. Zatem ciąg dalszy w przyszłym tygodniu…

 

 

Photo by Matt Popovich and Robert Hickerson on Unsplash.com 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

Tymczasowe aresztowanie ma na celu znaczne utrudnienie kontaktowania się aresztowanego z osobami poza aresztem śledczym. 

Nie jest jednak tak, że tymczasowo aresztowany nie ma prawa do spotkania się w areszcie z osobami najbliższymi pozostającymi na wolności. Członkowie rodziny aresztowanego/ej mogą uzyskać widzenie z taką osobą co najmniej raz w miesiącu. Również inne osoby spoza kręgu rodziny tymczasowo aresztowanego.

Sąd, prokurator i wniosek

Warunkiem, po spełnieniu którego funkcjonariusze aresztu śledczego umożliwią kontakt rodziny czy to innej osoby z tymczasowo aresztowanym jest uzyskanie zgody organu do dyspozycji którego osadzony pozostaje. Z reguły we wstępnych fazach postępowania przygotowawczego (tuż po aresztowaniu) organem tym jest prokurator, natomiast po wniesieniu aktu oskarżenia do sądu zgodę na widzenie udziela sąd rozpoznający sprawę.  

Aby uzyskać zgodę na widzenie z tymczasowo aresztowanym należy złożyć na piśmie wniosek odpowiednio do prokuratora lub sądu. We wniosku należy podać imię i nazwisko oraz adres osoby, która z widzenia z aresztowanym chce skorzystać, a także rodzaj i numer dowodu tożsamości oraz stopień pokrewieństwa.

Poczytaj też jak uniknąć tymczasowego aresztowania >>

Niepełnoletnie dzieci tymczasowo aresztowanego mogą również uzyskać widzenie, przy czym wniosek o wyrażenie zgody na widzenie w ich imieniu składa opiekun prawny, a widzenie dzieci poniżej 15 roku życia z aresztowanym musi odbywać się w obecności opiekuna prawnego,  innej osoby najbliższej lub w razie ich braku przy obecności funkcjonariusza służby więziennej wyznaczonego przez dyrektora aresztu śledczego. 

W tym wypadku należy pamiętać, że każda osoba chcąca się spotkać z tymczasowo aresztowanym musi uzyskać odrębną zgodę na widzenie organu, do dyspozycji którego aresztowany pozostaje. Zatem opiekun prawny składając wniosek o widzenie w imieniu dziecka, powinien złożyć równolegle drugi wniosek obejmujący wyrażenie zgody na widzenie dla siebie.  

Zgoda na widzenie i jej odmowa

Zarządzenie o zgodzie na widzenie z reguły przewiduje termin, w którym może zostać wykorzystane /jest to co do zasady 1 miesiąc/. Po upływie tego terminu należy ponowić wniosek.

Odmowa udzielenia zgody na widzenie z tymczasowo aresztowanym może zostać zaskarżona – w przypadku, gdy odmawia prokurator zażalenie kieruje się do prokuratora nadrzędnego, a gdy odmawia sąd do tego sądu, wówczas inny sędzia niż odmawiający rozpozna zażalenie na odmowę.

Każdy areszt śledczy ma swój regulamin, w którym określone są zasady widzeń. Z reguły widzenia odbywają się w specjalnie do tego przystosowanych pomieszczeniach uniemożliwiających bezpośredni kontakt z tymczasowo aresztowanym. Każdy areszt śledczy wyznacza dni, w których odbywać się mogą widzenia z tymczasowo aresztowanym – z reguły są to dwa dni w tygodniu i dodatkowo dni ustawowo wolne od pracy. Widzenia odbywają się w określonych godzinach, a czas widzeń jest ograniczony do maksymalnie 60 minut.

Tytułem przykładu w areszcie śledczym w Bielsku-Białej widzenia odbywają się w wtorki, piątki i dni ustawowo wolne od pracy w godzinach pomiędzy 8:00 a 16:00. Wniosek o widzenie z aresztowanym wraz ze zgodą organu, do dyspozycji którego aresztowany pozostaje składa się w dniu widzenia od godziny 7:15.

Wejście na widzenie następuje według kolejności przyjętych wniosków i zarządzeń, na podstawie wydanych numerów. W pierwszej kolejności widzeń udziela się (1) kobietom w zaawansowanej ciąży, (2) osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, (3) niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchową, (4) osobom powyżej 75 roku życia.

Na teren aresztu śledczego nie zostaną wpuszczone osoby nie posiadające ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, legitymacja służbowa, dowód tożsamości cudzoziemca, dokumenty paszportowe, prawo jazdy), a także osoby będące pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.

Zabrania się wnoszenia na teren jednostki: alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych, albo innych niedozwolonych i niebezpiecznych przedmiotów. W przypadku nieodpowiedniego zachowania naruszającego zasady obowiązujące w trakcie widzeń, widzenie może zostać przerwane lub zakończone przed czasem.

Kontakt bezpośredni z tymczasowo aresztowanym

Jak wspomniałem widzenia odbywają się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z tymczasowo aresztowanym. Istnieje jednak możliwość innej formy kontaktu – jeżeli wyrazi na to zgodę prokurator lub sąd. W tym celu należy we wniosku o wyrażenie zgody na widzenia z tymczasowo aresztowanym zaznaczyć, że zależy nam na możliwości bezpośredniego kontaktu z aresztowanym. Wówczas aresztowany będzie mógł m.in. zjeść lub wypić artykuły spożywcze zakupione w kantynie podczas widzenia.

Poczytaj o warunkach zastosowania tymczasowego aresztowania >>

Opisane powyżej zasady widzeń z aresztowanym w większości nie są stosowane przy kontakcie aresztowanego z jego lub jej adwokatem. Zasadniczo obrońca ma nieskrępowaną możliwość kontaktowania się ze swoim klientem, jakkolwiek również musi uzyskać zgodę organu, do dyspozycji którego aresztowany pozostaje. Różnica jest taka, że w praktyce adwokat zawsze taką zgodę uzyska i nie stosują się do niego ograniczenia dni, w których widzenia się odbywają, a także czasu przewidzianego na widzenie.

Nie mają tu również zastosowania ograniczenia w zakresie bezpośredniości kontaktowania się z aresztowanym, a samo widzenie nie powinno być utrwalane i monitorowane przez funkcjonariuszy służby więziennej. Szczegóły tej tematyki poruszę w kolejnym wpisie.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

Tymczasowy areszt jest środkiem zapobiegawczym mającym na celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, a wyjątkowo także w celu zapobiegnięcia popełnieniu przez oskarżonego nowego, ciężkiego przestępstwa; można je stosować tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo. Jest to środek mający ułatwić pracę prokuratora.

Uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu

Zapewne słyszeliście o „aresztach wydobywczych”. Pojęcie jest używane do określenia sytuacji, gdy podejrzany nie przyznaje się do zarzucanych mu/jej czynów, a w ocenie prokuratora zachodzi uzasadnione podejrzenie, że podejrzany dopuścił się zarzucanego mu/jej czynu.

Poczytaj też jak uniknąć tymczasowego aresztowania >>

W takim wypadku prokurator nierzadko decyduje się wnioskować do sądu rejonowego o zastosowanie wobec „opornego” podejrzanego tymczasowego aresztowania, aby wpłynąć na niego by zmienił swoje wyjaśnienia. Wiadomo, że osoba, która staje przed perspektywą zamknięcia w areszcie będzie bardziej skora do rozmowy z prokuratorem, od którego przecież zależy czy wniosek o areszt będzie złożony. Często zdarza się też, że podejrzani tymczasowo aresztowani po krótkim pobycie w areszcie powiedzą to na czym prokuratorowi zależy, byle by tylko uchylił on tymczasowe aresztowanie.

O ile zastosowanie i przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania uzależnione jest do  decyzji sądu, o tyle w zakresie uchylenia tymczasowego aresztowania władny jest decyzję wydać prokurator. 

W postępowaniu przygotowawczym można stosować środki zapobiegawcze tylko względem osoby, wobec której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów. W konsekwencji osoby, które nie poinformowano na piśmie o jakie przestępstwo się ją podejrzewa nie można tymczasowo aresztować.

Przesłuchanie oskarżonego

Kolejny warunek zastosowania tymczasowego aresztowania przewiduje, że przed zastosowaniem środka zapobiegawczego przesłuchuje się oskarżonego, chyba że jest to niemożliwe z powodu jego ukrywania się lub jego nieobecności w kraju. Należy dopuścić do udziału w przesłuchaniu ustanowionego obrońcę.

Jest to bardzo newralgiczna faza postępowania. Dość powiedzieć, że od tego co na tym etapie wyjaśni podejrzany zależy jego przyszłość i rozmiar odpowiedzialności karnej jaką może ponieść lub uniknąć.

Uzasadniona obawa ucieczki

Dalsze warunki stosowania tymczasowego aresztowania wymagają, aby istniała  uzasadniona obawa ucieczki lub ukrycia się oskarżonego, zwłaszcza wtedy, gdy nie można ustalić jego tożsamości albo nie ma on w kraju stałego miejsca pobytu.

W rezultacie o ile osoba podejrzana ukrywa się zachodzi ryzyko, że sąd wyda wobec niej decyzję o tymczasowym aresztowaniu i przesłucha ją dopiero po zatrzymaniu. 

Utrudnianie postępowania

Alternatywną przesłanką stosowania tymczasowego aresztowania jest uzasadniona obawa, że podejrzany lub oskarżony będzie nakłaniał do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób utrudniał postępowanie karne.

Ta przesłanka aresztowania jest często wykorzystywana przez organy wymiaru sprawiedliwości w sprawach wielowątkowych, gdzie występuje wielu podejrzanych a zarzuca się im popełnienie dużej ilości czynów zabronionych, lub mówiąc wprost prokuratura zarzuca podejrzanemu udział w grupie przestępczej lub związku przestępczym.

Groźba surowej kary

Samoistną przesłanką zastosowania tymczasowego aresztowania jest niestety również grożąca oskarżonemu/podejrzanemu surowa kara. W istocie zarzut popełnienia przestępstwa przedstawia prokurator i to od niego zależy jaka będzie groziła podejrzanemu kara – z tego powodu ta przesłanka z mojego punktu widzenia może być nadużywana.

Kodeks postępowania karnego przewiduje, że w sytuacji, gdy oskarżonemu zarzuca się popełnienie zbrodni lub występku zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 8 lat, albo gdy sąd pierwszej instancji skazał go na karę pozbawienia wolności nie niższą niż 3 lata, potrzeba zastosowania tymczasowego aresztowania w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania może być uzasadniona grożącą oskarżonemu surową karą. 

Podstawę orzeczenia o zastosowaniu lub przedłużeniu tymczasowego aresztowania mogą stanowić ustalenia poczynione na podstawie dowodów jawnych dla oskarżonego i jego obrońcy, z zastrzeżeniem, że prokurator może nie ujawnić zeznań świadków, co do których zachodzi uzasadniona obawa niebezpieczeństwa dla życia, zdrowia albo wolności świadka lub osoby dla niego najbliższej.

Poręczenie i nadzór

Tymczasowego aresztowania nie stosuje się, jeżeli wystarczający jest inny środek zapobiegawczy czyli na przykład poręczenie majątkowe albo dozór policji.

Stosując tymczasowe aresztowanie, sąd może zastrzec, że środek ten ulegnie zmianie z chwilą złożenia, nie później niż w wyznaczonym terminie, określonego poręczenia majątkowego.

Warto pamiętać, że stosowanie tymczasowego aresztu możliwe jest w każdej sprawie karnej, nie zawsze jednak wniosek prokuratora zasługuje na uwzględnienie. Jeżeli osoba podejrzana stanęła przed perspektywą zastosowania tymczasowego aresztowania powinna skorzystać z fachowej pomocy adwokata. 

Po więcej informacji zapraszam na www.adwokat-szymkowiak.pl

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

Z racji wykonywanego zawodu mam dość częsty kontakt z osobami, którym grozi tymczasowe aresztowanie lub które już zostały tymczasowo aresztowane. Kilkakrotnie zwracały się do mnie osoby, które miały uzasadnione przypuszczenia, że policja chce je zatrzymać, a w dalszej perspektywie mogą być aresztowane. Z reguły przypuszczenia takie bazują na fakcie, iż wspólnicy, z którymi prowadziły one pewną – niekoniecznie legalną – działalność zostali już zatrzymani i trafili do aresztu śledczego. 

Zawsze podczas pierwszego spotkania adwokata z klientem pada pytanie „panie mecenasie jak mogę uniknąć tymczasowego aresztowania?”

Czym jest i kiedy można stosować tymczasowy areszt pisałem już wcześniej – zapraszam do lektury na Facebooku >>

Prokurator a tymczasowe aresztowanie

Obecnie spróbujmy spojrzeć na tymczasowy areszt z bardziej praktycznego punktu widzenia. Tymczasowe aresztowanie to instrument, którym posługuje się prokurator – z reguły – by ułatwić sobie pracę. Choć nie ma on kompetencji do samodzielnego podjęcia decyzji o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, to jednak ma on legitymację, by wnioskować do sądu o jego zastosowanie; może też odstąpić o składania takiego wniosku. Prokurator nie mając prawa do zastosowania tymczasowego aresztowania, ma jednak prawo do zwolnienia – w każdym czasie – tymczasowo aresztowanego z aresztu śledczego. 

Powyższe fakty skłaniają do wniosku, iż kalkulacje dotyczące osiągnięcia celu uniknięcia aresztowania powinny uwzględniać w mniejszym lub większym zakresie współpracę z prokuratorem.

Wiadomo, każda sprawa jest inna.  

W wielowątkowej i wielopodmiotowej sprawie karnej, gdzie zachodzi podejrzenie współdziałania w grupie lub związku przestępczym inaczej będzie wyglądała „strategia współpracy” z prokuratorem, niż w sprawie dotyczącej wyłudzeń vat-u,  tudzież oszustw na wnuczka.

Jeżeli jesteś w relatywnie dobrej sytuacji, kiedy masz czas na przygotowanie się, do planowanego przez policję zatrzymania i przesłuchania przez prokuratora, dobrym rozwiązaniem będzie zwrócenie się do adwokata, który pomoże przygotować się do zatrzymania, ustali najlepszą linię obrony i przećwiczy treść wyjaśnień jakie powinieneś złożyć podczas przesłuchania by uniknąć aresztowania.

Pamiętaj, że adwokat związany jest tajemnicą adwokacką, co oznacza, że nic z tego co mu przekazał klient nie może zostać wykorzystane, a organy ścigania nie mają prawa naruszyć fundamentalnego prawa każdego do obrony, w tym tajemnicy adwokackiej. Dlatego zalecam, by podczas rozmowy z adwokatem przekazać mu jak najwięcej faktów i mówić prawdę. Każda informacja może być przydatna do skonstruowania najbardziej optymalnej linii obrony.

Wcześniejszy kontakt z adwokatem to też gwarancja, że po zatrzymaniu nie zostaniesz sam ponieważ twój obrońca ma na każdym etapie sprawy prawo do kontaktowania się z tobą a ty z nim. Adwokat ma prawo brać udział w każdej czynności, która jest przeprowadzana z osobą zatrzymaną lub taką, co do której skierowano wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Finalnie adwokat ma prawo wstępu na teren aresztu śledczego. 

Złożenie wyjaśnień

Z mojego doświadczenia wynika, że zasadniczym pretekstem, który prokuratorzy wykorzystują składając do sądu wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania jest odmowa przez zatrzymanych składania wyjaśnień tj. – jak eufemistycznie ujmują to prokuratorzy – „korzystanie z prawa do odmowy składania wyjaśnień” lub też składanie wyjaśnień, które „nie trzymają się kupy” i już na pierwszy rzut oka widać, że zatrzymany kłamie. 

Kolejnym sposobem na uniknięcie tymczasowego aresztowania jest uzyskanie poręczenia osoby o uznanym autorytecie albo organizacji społecznej, która swoją pozycją gwarantuje, że pomimo nie stosowania tymczasowego aresztowania postępowanie karne nie będzie w sposób nielegalny utrudniane przez osobę, która uniknęła aresztu. Poręczenie takie wielokrotnie w mojej praktyce okazało się wystarczające dla sądów, które nie godziły się na stosownie najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci aresztowania.

Zgodnie z powszechnie przyjętą zasadą równości każdego wobec prawa sąd musi każdego podsądnego traktować tak samo w tych samych okolicznościach. 

W praktyce jednak równości nie ma! Niestety osoby majętne mają lepsze perspektywy.

Zwolnienie z aresztu tymczasowego – kaucja

Z aresztu tymczasowego aresztowany może zostać zwolniony po wpłaceniu ustalonej przez sąd kaucji. Zatem strategia uniknięcia tymczasowego aresztowania powinna uwzględniać zgromadzenie odpowiednich funduszy z przeznaczeniem ich na kaucję – poręczenie majątkowe. 

Wysokość kaucji w każdej sprawie karnej jest ustalana indywidualnie. By przekonać sąd do zasadności stosowania poręczenia majątkowego lub innych wolnościowych środków zapobiegawczych warto zwrócić się o pomoc do adwokata. Z reguły znają oni sędziów orzekających w wydziałach karnych w miejscach, gdzie prowadzą praktykę adwokacką i wiedzą czego można po danym sędzim się spodziewać, albo jakie argumenty merytoryczne mogą przekonać sąd do nie uwzględnienia wniosku prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztu. 

Wykorzystując moje doświadczenia mogę wam powiedzieć, że w sprawie dotyczącej oszustwa na szkodę prywatnego przedsiębiorstwa – pewnej huty – , gdzie pierwotnie prokuratura zarzucała  podejrzanym  szkodę w wysokości ok. 3 mln złotych  „wystarczyła” kaucja w wysokości 100.000 zł, co pozwoliło mojemu klientowi odpowiadać przed sądem z wolnej stopy. Nawiasem mówiąc, prokurator poległ w toku postępowania dowodowego i nie wykazał, że szkoda w istocie była taka wysoka. Skończyło się na ustaleniu szkody na poziomie 200.000 zł, resztę o ile szkoda była wyższa huta musiała udowadniać w procesie cywilnym. Proces jeszcze się nie skończył…

Po więcej informacji zapraszam na www.adwokat-szymkowiak.pl .

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl