Mateusz Szymkowiak

adwokat

Prowadzę praktykę zawodową na terenie całego kraju z siedzibą
w Bielsku-Białej i oddziałem w Katowicach. Na co dzień świadczę pomoc prawną osobom skazanym, podejrzanym i tymczasowo aresztowanym...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Dotychczas osoba tymczasowo aresztowana miała możliwość korzystania z telefonu w zasadzie do każdej osoby, pod warunkiem wyrażenia zgody przez prokuratora/sąd. Ilość połączeń nie była limitowana, o ile takiego ograniczenia nie zastrzegł prokurator/sąd.

W rezultacie, jeśli prokurator/sąd wyraził zgodę na kontakt z konkretną osobą przez aresztowanego , mógł on/ona dzwonić z aresztu śledczego nawet pare razy w ciągu dnia.

ZMIANY OD 17 września 2022 roku

W tym dniu weszła w życie nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego znacznie ograniczająca prawa osób tymczasowo aresztowanych. W zakresie prawa do korzystania z telefonu przewidziano, że jedyną możliwością jest korzystanie z samoinkasującego się aparatu telefonicznego.

ILOŚĆ POŁĄCZEŃ

Wprowadzono  limit połączeń telefonicznych. Przepisy obecnie przewidują, że aresztowany może korzystać „co najmniej raz w tygodniu” z samoinkasujacego aparatu telefonicznego. Ponadto to jednotygodniowe korzystanie z telefonu ograniczone jest  terminami ustalonymi w porządku wewnętrznym obowiązującym w areszcie śledczym. W rezultacie osoby aresztowane  mogą korzystać z telefonu tylko jeden raz w ciągu dnia, a tak w praktyce to raz na tydzień.

POŁĄCZENIE ZASADNICZO TYLKO Z…

Oprócz ilościowego ograniczenia połączeń telefonicznych nowelizacja przewiduje, że dzwonić można tylko do adwokata. Tak, dokładnie przepisy kodeksu karnego wykonawczego (k.k.w.) przewidują, że pierwszoplanową osobą, dla której kontakt telefoniczny z aresztowanym istnieje to jego obrońca.  Przepis art. 217c § 1 a k.k.w. brzmi dokładnie tak:

Tymczasowo aresztowany może korzystać co najmniej raz w tygodniu, w terminach ustalonych w porządku wewnętrznym obowiązującym w areszcie śledczym, z samoinkasującego aparatu telefonicznego do kontaktu z obrońcą, pełnomocnikiem będącym adwokatem lub radcą prawnym oraz przedstawicielem niebędącym adwokatem ani radcą prawnym, który został zaaprobowany przez Przewodniczącego Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do reprezentowania tymczasowo aresztowanego przed tym Trybunałem, z zastrzeżeniem § 2 i 3.

Kolejne „udogodnienie” dla aresztowanych to konieczność poinformowania i to na piśmie  dyrektora aresztu śledczego o tym numerze. Adwokat musi wysłać listem swój numer telefonu do aresztu. Alternatywnie numer telefonu może zawierać zarządzenie prokuratora/sądu o zgodnie na kontakt telefoniczny. Przepis art. 217c § 1b przewiduje, że:

Warunkiem skorzystania przez tymczasowo aresztowanego z samoinkasującego aparatu telefonicznego do kontaktu z osobą, o której mowa w § la, jest uprzednie poinformowanie na piśmie dyrektora aresztu śledczego przez osobę, o której mowa w § 1a, o numerze telefonu tej osoby, pod którym można nawiązać z nią kontakt, lub wskazanie tego numeru telefonu w zarządzeniu.

POŁĄCZENIE W DRODZE WYJĄTKU Z NIE-ADWOKATEM

Kontakt telefoniczny z rodziną lub znajomymi nie jest niemożliwy, ale zdecydowanie utrudniony. Prokurator/sąd może wyrazić zgodę aresztowanemu na połączenie z inną osobą niż jego obrońca. Niestety może to zrobić tylko w szczególnie uzasadnionych wypadkach lub w nagłej sytuacji życiowej.

W praktyce prokuratorzy odmawiają kontaktu telefonicznego aresztowanym z członkami ich rodzin wskazując, że zamiast tego powinni starać się o widzenie bezpośrednie. Ta zmiana niby jest pozytywna, ale w praktyce prokuratorzy niechętnie zgadzają się na widzenie z aresztowanym innych osób niż adwokat. Art. 217c § 1c brzmi następująco:

Tymczasowo aresztowany w szczególnie uzasadnionych wypadkach, zwłaszcza gdy bezpośredni kontakt jest niemożliwy lub szczególnie utrudniony, lub gdy wynika to z nagłej sytuacji życiowej, może korzystać, w terminach ustalonych w porządku wewnętrznym obowiązującym w areszcie śledczym, z samoinkasującego aparatu telefonicznego do kontaktu z inną osobą niż wymieniona w § 1a. Przeprowadzenie rozmowy wymaga każdorazowej zgody organu, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje

Przesłanka nagłej sytuacji życiowej w moim odczuciu nigdy nie będzie miała miejsca. Tłumaczę dlaczego: prokurator ma  „na biegu” kilkaset spraw i nieraz kilkudziesięciu aresztowanych. W takiej sytuacji prokurator nie jest w stanie niezwłocznie (nagle) rozpoznawać wniosku aresztowanego o kontakt telefoniczny z członkiem rodziny, który przykładowo trafił do szpitala. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że prokuratorzy rozpoznają wnioski w terminach kilku tygodniowych, choć by oddać sprawiedliwość też wyjątki. Takim wyjątkiem był dla mnie jeden z prokuratorów pracujących w Prokuraturze Rejonowej dla Krakowa Biały Prądnik.  Na drugim końcu szali jest Prokuratura Regionalna w Gdańsku. Ta wnioski w tym zakresie nie rozpoznała przez dwa miesiące (pomimo ponagleń i telefonów).

CEL ZMIAN

Te ograniczenia dla osób aresztowanych były powodowane występujaca dotychczas praktyką podawania przez osoby aresztowane  jako numeru telefonu do swojego adwokata numeru innej osoby. Jeżeli prokurator/sąd tego nie zweryfikował – a przy tak dużej ilości spraw na biegu, z reguły nie weryfikowali  – to odbierający telefon funkcjonariuszowi SW podawał fałszywe dane adwokata. W ten sposób obchodzono ograniczenia kontaktowania się osób aresztowanych „ze światem zewnętrznym”.

Przy okazji wprowadzono – bez większego uzasadnienia – limity na kontakty aresztowanych z ich obrońcami.

 

*********************************************************

Kilka wpisów o tematyce obrońcy możesz odnaleźć poniżej:

OBROŃCA OSOBY ARESZTOWANEJ

PRZEPADEK KORZYŚCI uzyskanej z przestępstwa

WNIOSEK O USTANOWIENIE OBROŃCY

ARESZTOWANI RZADZIEJ POROZMAWIAJĄ Z OBROŃCĄ

OD CZEGO JEST ADWOKAT?

Zapraszam na moją stronę na facebooku: https://www.facebook.com/adwokatSzymkowiak#prawo

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

Osoba aresztowana nie tylko jest ograniczona w możliwości poruszania się, ale dodatkowo inwigilowana.

Art. 8a § 1 kodeksu karnego wykonawczego  przewiduje, że korespondencja skazanego pozbawionego wolności podlega cenzurze i nadzorowi.

Innymi słowy prokurator czyta wszelką korespondencję jaką skazany wysyła i otrzymuje od rodziny i znajomych.

WYJĄTEK OD CENZURY

Na fali dużej nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego , wielu moich klientów przebywających w aresztach śledczych zadaje mi to samo pytanie: Czy to prawda, że od 01.01.2023 roku prokurator cenzuruje korespondencję z obrońcą/adwokatem?

Uspokajam. W tym zakresie nic się nie zmieniło. Korespondencja pomiędzy podejrzanym aresztowanym a jego adwokatem nie jest cenzurowana.

Art. 8a § 4 k.k.w. korespondencja skazanego pozbawionego wolności z obrońcą lub pełnomocnikiem będącym adwokatem  nie podlega cenzurze, nadzorowi oraz zatrzymaniu i powinna być bezzwłocznie przekazywana do adresata.

Żadna korespondencja kierowana przez osobę aresztowaną do swojego obrońcy/adwokata nie może być też przeczytana przez funkcjonariuszy służby więziennej.

_____________________________________________________________

Zapraszam też do kontaktu telefonicznego i mailowego : ms@adwokat-szymkowiak.pl .

Zdjęcia zamieszczone dzięki uprzejmości autorów na unsplash.com

Zapraszam Cię do zapoznania się z innymi wpisami dotyczącymi praw osób aresztowanych i ich bliskich:

PACZKA I TALON

WNIOSEK O WIDZENIE Z TYMCZASOWO ARESZTOWANYM

PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA…

ZBRODNIA i KARA

O „ZAWIASY” CORAZ TRUDNIEJ

TYMCZASOWY, CZYLI JAK DŁUGI ARESZT

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

Karę pozbawienia wolności można odbywać nie tylko w zakładzie karnym, ale również w domy w ramach systemu dozoru elektronicznego. 

AKTAULANE WARUNKI NA SDE

Aktualnie o dozór elektroniczny ubiegać się mogą osoby, wobec których wymierzono karę nie wyższą niż jeden rok i sześć miesięcy pozbawienia wolności. WAŻNE – musi to być kara, która wynika z wyroku sądu, a nie kara pozostała do odbycia np. po okresie tymczasowego aresztowania. Warunek maksymalnej kary 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności odnosi się też do sumy kar wynikających z różnych wyroków sądów. 

Kolejny warunek, by uzyskać „bransoletę” to wyrażenie na piśmie zgody przez wszystkich dorosłych domowników, na odbywanie kary pozbawienia wolności w domu przez skazanego. 

Z dozoru elektroniczne nie mogą korzystać osoby skazane w ramach recydywy, ale tylko z dwójką (z art. 64 § 2 k.k.). 

 Na dozór elektroniczny może wyrazić zgodę sąd penitencjarny tylko wtedy, gdy w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o „bransoletę” spełnione są warunki techniczne – chodzi tu o wystarczającą moc sygnału do i z odbiornika instalowanego na ręce/nodze. 

Finalny i najważniejszy warunek, aby uzyskać zgodę na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego to przekonać sąd, że  cele kary pozbawienia wolności  będą osiągnięte pomimo, że nie będzie ona efektywnie wdrożona w zakładzie karnym. Chodzi o to, że sędzia będzie miał pewność/przekonanie, że skazany już więcej nie popełni przestępstwa.

Security electronic tag on a tagged criminal

NOWE WARUNKI NA SDE

UWAGA – OD 1 STYCZNIA 2023 ROKU ROZSZERZONE ZOSTANĄ MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DOZORU ELEKTRONICZNEGO.

O dozór elektroniczny będą się mogły starać osoby, skazane na karę niższą niż 3 lata pozbawienia wolności, którym do zakończenia kary pozostało nie więcej niż pół roku. Spowoduje to „zluzowanie” zakładów karny z osób skazanych, którym pozostało do odbycia kary relatywnie  niewiele czasu. Skazani, którzy kwalifikują się na nowe warunki SDE , mogą składać wnioski końcem grudnia – sądy penitencjarne nie rozpoznają ich wcześniej niż w styczniu 2023 roku , a od początku nowego roku wchodzą w życie zmienione przepisy. 

_________________________________________________

Zapraszam też do kontaktu telefonicznego i mailowego : ms@adwokat-szymkowiak.pl .

Zdjęcia zamieszczone dzięki uprzejmości autorów na unsplash.com

Zapraszam Cię do zapoznania się z innymi wpisami dotyczącymi praw osób aresztowanych i ich bliskich:

PACZKA I TALON

WNIOSEK O WIDZENIE Z TYMCZASOWO ARESZTOWANYM

PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA…

ZBRODNIA i KARA

O „ZAWIASY” CORAZ TRUDNIEJ

TYMCZASOWY, CZYLI JAK DŁUGI ARESZT

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

Jeżeli czytasz ten wpis to pewnie Ty lub osoba dla Ciebie bliska potrzebuje pomocy… albo po prostu szukasz wiedzy 🙂

Do rzeczy zatem.

Do aresztu tymczasowego może trafić każdy. Niestety. Pozbawienie wolności w ramach aresztu tymczasowego następuje bez wyroku skazującego. Oznacza to, że nie ma pewności, czy aresztowany popełnił przestępstwo , ale istnieje jedynie wysokie prawdopodobieństwo jego popełnienia.

WYSOKIE PRAWDOPODOBIEŃSTWO POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA

Takim sformułowaniem szafują sędziowie w wydziałach karnych, którzy wydają postanowienia o zastosowaniu aresztu.

Zatem kiedy można trafić do tymczasowego aresztu?

POKRZYWDZONY ZEZNAJE

Muszą istnieć jakiekolwiek dowody uprawdopodabniające popełnienie przestępstwa. Może to być dowód z zeznań osoby pokrzywdzonej przestępstwem np. rozbojem. Wystarczy, że taka osoba pojedzie na Policję i złoży zeznania, w których opisze przebieg wydarzeń i opisze sprawcę, albo wręcz poda jego/jej dane osobowe (to rzadko się zdarza).

Kto może odmówić zeznań i cofnąć te już złożone dowiesz się z wpisu kto może odmówić zeznań w procesie karnym?

MONITORING

Nie rzadko w dzisiejszych czasach zdarza się, że moment popełnienia przestępstwa rejestruje kamera miejskiego monitoringu albo przemysłowa lub nawet prywatna. Wystarczy, że na filmie w czasie popełnienia przestępstwa rozpozna się wizerunek podejrzanego.

OGLĘDZINY TELEFONU

Częstym dowodem uprawdopodabniającym sprawstwo i tym samym pozwalającym zastosować areszt tymczasowy są również informacje zawarte w telefonie podejrzanego.

MIEJSCA LOGOWANIA TELEFONU DO SIECI

Pamiętam sprawę, gdzie jednym z dowodów poszlakowych były dane lokalizacji i terminu logowania się telefonów podejrzanych i pokrzywdzonych. Dzięki temu dowodowi śledczy skojarzyli, że wszyscy podejrzani, dziwnym trafem, zawsze byli na miejscu napadu rabunkowego, pomimo, że każdy mieszkał w innej części kraju. Poszlaka , ale wystarczyła do aresztowania.

WIADOMOŚCI  WHATSAPP, MASSENGER, SMS

Zdarza się również, że do zastosowania aresztu prokuraturze wystarczy analiza wysyłanych z telefonu podejrzanego  wiadomości.

TU UWAGA: Nie wystarczy skasować wiadomości z telefonu, by biegły informatyk działający na zlecenie prokuratury nie mógł ich odtworzyć.

PODSŁUCH – KONTROLA OPERACYJNA

Ta forma gromadzenia dowodów jest najbardziej wyrafinowana i dotyczy najpoważniejszych przestępstw popełnianych w zorganizowanych grupach przestępczych. Rzadko, ale zdarza się. To też najtrudniejsze do podważenia dowody.

NIE KAŻDE PRZESTĘPSTWO JEST ARESZTOWE

Okey, załóżmy, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa i oparte jest na jakiś dowodach.

Nie oznacza to jeszcze, że sprawca spędzi co najmniej najbliższe trzy miesiące w areszcie.

Jakie rodzaje przestępstw są zatem „aresztogenne”?

GRUPY PRZESTĘPCZE

Zarzut działania w ramach grupy przestępczej jest w dzisiejszej rzeczywistości niemal pewnikiem pójścia na areszt tymczasowy. Logika organów ścigania jest taka – w grupie przestępczej jej członkowie będą się wspierać, wspólnie zacierać ślady i zmawiać się wprowadzając w błąd prokuraturę. Może i tak, ale paradoksalnie znam sprawy, kiedy to aresztowani do jednej sprawy zostali umieszczeni w tym samym areszcie i swobodnie się porozumiewali. Jestem pewien, że w tym kontekście zainteresuje Cię omerta.

Równie dobrze można by ich zostawić na wolności – efekt byłby taki sam, no cóż…   W tym miejscu możesz poczytać jak długo może trwać areszt.

POWAŻNE ZAGROŻENIE KARĄ

Do aresztu można trafić również wtedy, gdy prokurator postawi zarzut popełnienia przestępstwa poważnego. Co to znaczy?

Poważne przestępstwo to takie, za które kodeks karny przewiduje surową karę od 3 lat pozbawienia wolności w górę (zbrodnia), albo przy występkach górna granica zagrożenia karą to co najmniej 8 lat.

Przykłady występków, za które można trafić do aresztu tymczasowego:

PEDOFILIA – art. 200 § 1 k.k.

Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

GWAŁT – art. 197 § 1 k.k.

Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

STALKING – art. 190a § 1 k.k.

Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

ŚMIERTELNY WYPADEK DROGOWY – art. 177 § 2 k.k.

Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, (…) jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

PIRACTWO – art. 166 § 1 k.k.

Kto, stosując podstęp albo gwałt na osobie lub groźbę bezpośredniego użycia takiego gwałtu, przejmuje kontrolę nad statkiem  wodnym lub powietrznym, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

CIĘŻKIE POBICIE – art. 156 § 2 k.k.

Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

PRZEKUPSTWO – art. 229 § 1 k.k.

Kto udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8

KRADZIEŻ SZCZEGÓLNIE ZUCHWAŁA – art.  278a § 1 k.k.

Kto dopuszcza się kradzieży szczególnie zuchwałej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

ROZBÓJ – art. 280 § 1 k.k.

Kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

WIĘCEJ ZARZUTÓW, WIĘKSZA SZANSA NA ARESZT

Wydaje się to logiczne , że im więcej prokuratura postawi podejrzanemu zarzutów, tym większe prawdopodobieństwo, że będzie chciała umieścić podejrzanego w areszcie tymczasowym.

Sprawcy pojedynczych przestępstw, nawet jeżeli stanowią one opisane wyżej występki raczej nie będą aresztowani tymczasowo, no może po za piratem, rozbojem, pedofilią i gwałtem.

DOTYCHCZASOWA KARALNOŚĆ

Karta karna, która nie jest pusta również zwiększa ryzyko, że tym razem podejrzany nie będzie odpowiadał z wolnej stopy. Z drugiej strony sama niekaralność nie jest żadnym gwarantem, że do aresztu się nie trafi. W takiej sytuacji decydujący jest ciężar przestępstwa jakiego miałby się dopuścić podejrzany.

POTRZEBA ZABEZPIECZENIA TOKU POSTĘPOWANIA

To druga, po wysokiem prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa, przesłanka która musi zaistnieć, aby sąd mógł zastosować areszt tymczasowy.

Przykładowo nie zachodzi potrzeba zabezpieczenia toku postępowania, gdy wszystkie dowody są już zgromadzone. Tak samo jeżeli nie ma żadnych wątpliwości, że podejrzany dopuścił się zarzucanego mu czynu.

W takiej sytuacji izolowanie w areszcie tymczasowym podejrzanego nie spowoduje, że prokurator będzie miał łatwiejsza pracę. Przyczyni się napewno do zwiększenia represji wobec jednostki.

BRAK SZCZEGÓLNYCH OKOLICZNOŚCI DOTYCZĄCYCH PODEJRZANEGO

Nie wolno stosować aresztu tymczasowego wobec osoby, która z przyczyn osobistych lub rodzinnych doznałaby większych szkód/krzywd, gdyby przebywała w areszcie niż typowy Kowalski.

Już wyjaśniam, co mam na myśli.

Osoba w terminalnym stadium raka z pewnością nie zostałaby aresztowana tymczasowo. Nawet, gdyby okazało się, że przed 10 laty zamordowała innego człowieka.

Podobnie jest wysokie prawdopodobieństwo, że sąd nie zastosuje aresztu tymczasowego wobec kobiety, która jest w ciąży i wychowuje dzieci. Dodatkowo  samotnie wychowuje pięcioro małoletnich dzieci (nie nastolatków), a dzieci te nie mają innej rodziny poza matką.

PODSUMOWANIE

Do aresztu tymczasowego można trafić, gdy:

  1. istnieją jakiekolwiek w miarę wiarygodne dowody sprawstwa przestępstwa/prawdopodobieństwo popełnienia;
  2. popełnione przestępstwo lub przestępstwa należy/ą do kategorii surowo zagrożonych karą pozbawienia wolności;
  3. przestępstwa popełniane były w zorganizowanej grupie przestępczej;
  4. sytuacja rodzinna i osobista podejrzanej/go jest typowa.

_____________________________________________

Zdjęcia udostępnione dzięki uprzejmości  unsplash.com.

Zapraszam Cię do zapoznania się z innymi wpisami dotyczącymi praw osób aresztowanych i ich bliskich:

PACZKA I TALON

WNIOSEK O WIDZENIE Z TYMCZASOWO ARESZTOWANYM

PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA…

ZBRODNIA i KARA

O „ZAWIASY” CORAZ TRUDNIEJ

TYMCZASOWY, CZYLI JAK DŁUGI ARESZT

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

Wobec Pana Radosława zapadł wyrok skazujący na karę 1 roku pozbawienia wolności. Dowiedział się o tym dopiero z „biletu do zakładu karnego”.

Jak do tego doszło?

Sąd , a najpewniej  listonosz, wadliwie doręczył; a właściwie nie doręczył wezwania na rozprawę. Sąd natomiast uznał, że „wszystko gra” i wyrokował pomimo usprawiedliwionej nieobecności oskarżonego.

JAK WZRUSZYĆ PRAWOMOCNY WYROK?

W takiej sytuacji musisz przekonać sąd nadrzędny nad tym, który wydał wyrok pod Twoją nieobecność, że byłeś pozbawiony możliwości obrony.

Postępowanie sądowe zakończone prawomocnym orzeczeniem można wznowić na wniosek oskarżonego, złożony w terminie zawitym miesiąca od dnia, w którym dowiedział się o zapadłym wobec niego orzeczeniu, jeżeli sprawę rozpoznano pod nieobecność oskarżonego, któremu nie doręczono zawiadomienia o terminie posiedzenia lub rozprawy albo doręczono je w inny sposób niż osobiście, gdy wykaże on, że nie wiedział o terminie oraz o możliwości wydania orzeczenia pod jego nieobecność.

W tej sytuacji, ważne jest też to, abyś nie był wcześniej reprezentowany przez obrońcę.

WNIOSEK DO SĄDU

Najpierw złóż wniosek do sądu nadrzędnego  – teraz już musisz korzystać z adwokata. Wniosek o wznowienie postępowania opięty jest tzw. przymusem adwokackim. Oznacza to, że wniosek o wznowienie  musi sporządzić i podpisać adwokat.  Wniosek powinien zawierać informacje i dowody  potwierdzające, że nie zostałeś prawidłowo wezwany/zawiadomiony o terminie rozprawy. Tym samym naruszono Twoje prawo do obrony.

Przy okazji  wniosku o wznowienie postępowania pamiętaj złożyć równolegle wniosek  o wstrzymanie wykonania kary, do czasu  rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania. Jest to ważne, może Cię uchronić od odsiadki.

PROCES OD NOWA

Przekonaj sąd, że nie otrzymałeś informacji o terminie rozprawy, a wznowisz postępowanie. Oznacza to, że Twoja sprawa będzie „od zera”  ponownie rozpoznawana przez Sąd I instancji.

***************************************

Nieco informacji oraz sam wzór wniosku o wstrzymanie kary znajdziesz w tym wpisie.

Inne wpisy na blogu:

PRZEPADEK KORZYŚCI uzyskanej z przestępstwa

PACZKA I TALON

OMERTA

JAK DŁUGO TRWA ARESZT?

ŁATWIEJ O DOZÓR ELEKTRONICZNY

DZIEŃ Z PRACY ADWOKATA

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl