Mateusz Szymkowiak

adwokat

Prowadzę praktykę zawodową na terenie całego kraju z siedzibą
w Bielsku-Białej i oddziałem w Katowicach. Na co dzień świadczę pomoc prawną osobom skazanym, podejrzanym i tymczasowo aresztowanym...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

KRĄG PRZESTĘPSTWA do podcast inspirowany wpisami pochodzącymi z blogu areszt-tymczasowy.pl

Oczywiście zapraszam Cię do subskrybowania.

Tutaj znajdziesz link do odcinka # 5 EKSTRADYCJA i TYMCZASOWE ARESZTOWANIE.

W tym odcinku podcastu „Krąg przestępstwa” dowiesz się czym jest procedura ekstradycyjna, jakie są jej etapy, dlaczego w grę wchodzi areszt tymczasowy i kiedy nie można lub nie trzeba wydać osoby ściganej międzynarodowo z terytorium Polski.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

KRĄG PRZESTĘPSTWA do podcast inspirowany wpisami pochodzącymi z blogu areszt-tymczasowy.pl

Oczywiście zapraszam Cię do subskrybowania.

Tutaj znajdziesz link do odcinka # 3 WIDZENIE Z ARESZTOWANYM. W tym odcinku podcastu dowiesz się kto i w jaki sposób może uzyskać widzenie z osobą tymczasowo aresztowaną.

.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

KRĄG PRZESTĘPSTWA # 3 Grzywna

Mateusz Szymkowiak10 grudnia 2019Komentarze (0)

KRĄG PRZESTĘPSTWA do podcast inspirowany wpisami pochodzącymi z blogu areszt-tymczasowy.pl

Oczywiście zapraszam Cię do subskrybowania.

Tutaj znajdziesz link do odcinka # 3 Grzywna.  W tym odcinku podcastu dowiesz się jak można uniknąć płacenia kary grzywny lub przynajmniej jak zminimalizować negatywne konsekwencje orzeczonej kary grzywny.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

EKSTRADYCJA i TYMCZASOWE ARESZTOWANIE

Mateusz Szymkowiak08 grudnia 2019Komentarze (0)

Na pewno słyszałeś/aś o wydaniu obywatela polskiego przez władze państwa trzeciego (np. Marka Falentę przez Hiszpanię). Analogiczna procedura ekstradycji może mieć miejsce z terytorium Polski do innego państwa, z którym RP podpisała umowę o ekstradycji (np. taka jak ta zawarta pomiędzy RP i USA) .

Jak w praktyce wygląda takie postępowanie ekstradycyjne?

Wniosek państwa o ekstradycję

Procedurę ekstradycji rozpoczyna wniosek państwa, które domaga się wydania osoby przebywającej na terytorium Polski. Wobec tej osoby musi zachodzić duże prawdopodobieństwo, iż popełniła przestępstwo. Wniosek o ekstradycję może też dotyczyć wykonania kary już prawomocnie orzeczonej.

Zasadą jest, że Polska nie wydaje swoich obywateli oraz osób posiadających prawo azylu w Polsce. Ponadto Polska nie wyda nikogo, wobec kogo zachodziłaby obawa orzeczenia lub wykonania kary śmierci albo jej prawa lub wolności mogłyby nie być przestrzegane. „Przestępcy polityczni” również korzystają z ochrony w ramach procedury ekstradycji.  No chyba, że używali przemocy.

Przesłuchanie

W pierwszej kolejności osobę, co do której zgłoszono wniosek o ekstradycję przesłuchuje prokurator okręgowy. Ma to zapewnić prawo do obrony i ustalić, czy w świetle prawa polskiego ekstradycja jest w ogóle dopuszczalna. Przesłuchanie ma również na celu ustalenie czy ekstradowany wyraża zgodę na przekazanie swojej osoby do państwa, które domaga się jego/jej wydania. Zgoda na ekstradycję kończy postępowanie, w przeciwnym wypadku rozstrzyga sąd.

Posiedzenie sądu

Gdy osoba, wobec której złożono wniosek o ekstradycję sprzeciwi się swojemu dobrowolnemu wydaniu to prokurator przekazuje sprawę do sądu. Sąd ponownie przesłuchuje osobę, wobec której złożono wniosek o ekstradycję.

Tymczasowy areszt

Niestety z procedurą ekstradycji immanentnie związany jest najsurowszy środek zapobiegawczy – tymczasowe aresztowanie. Z natury rzeczy postępowanie ekstradycyjne rozłożone jest w czasie. W czasie tego postępowanie osoba, wobec której zgłoszono wniosek o ekstradycję  może zacząć się ukrywać. W większości spraw Sąd Okręgowy, który przeprowadza postępowanie o wydanie osoby do państwa trzeciego stosuje areszt tymczasowy.

Rolą Sądu Okręgowego jest ustalenie w oparciu o umowę międzynarodową dopuszczającą ekstradycję czy na gruncie polskiego prawa wydanie osoby zatrzymanej w Polsce jest dopuszczalne. Sąd nie decyduje o tym czy wydać daną osobę władzom państwa trzeciego. Nie jest dopuszczalne wydanie osoby z terytorium Polski, gdy:

 1. osoba, której wniosek dotyczy, jest obywatelem polskim albo korzysta w Rzeczypospolitej Polskiej z prawa azylu;
 2. czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego albo gdy ustawa uznaje, że czyn nie stanowi przestępstwa albo że sprawca nie popełnia przestępstwa lub nie podlega karze;
 3.  nastąpiło przedawnienie;
 4.  postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone;
 5. byłoby ono sprzeczne z polskim prawem;
 6. zachodzi uzasadniona obawa, że w państwie żądającym wydania wobec osoby wydanej może zostać orzeczona lub wykonana kara śmierci;
 7. zachodzi uzasadniona obawa, że w państwie żądającym wydania może dojść do naruszenia wolności i praw osoby wydanej;
 8. dotyczy osoby ściganej za popełnienie bez użycia przemocy przestępstwa z przyczyn politycznych.

  Postępowanie w przedmiocie ekstradycji jest dwuinstancyjne. Oznacza to, że od każdy decyzji Sądu Okręgowego zarówno prokurator, jak i osoba, wobec której zgłoszono wniosek o wydanie do państwa trzeciego może wnieść zażalenie do Sądu Apelacyjnego.

Po uprawomocnieniu się decyzji Sądu Okręgowego zezwalającego na ekstradycję akta sprawy przekazywane są Ministrowi Sprawiedliwości .

Decyzja Ministra Sprawiedliwości

To właśnie do kompetencji polityka – Ministra Sprawiedliwość – należy decyzja czy udzielić zgody na ekstradycję. Warunkiem jest pozytywne zaopiniowanie przez Sąd prawnej dopuszczalności ekstradycji z terytorium Polski. Minister Sprawiedliwości może odmówić ekstradycji, pomimo, że sądy dwóch instancji dopuściły możliwość wydania osoby aresztowanej.

Sam w moje praktyce adwokackiej spotkałem się z takimi sytuacjami. Decyzje Ministra Sprawiedliwości w zakresie odmowy ekstradycji z reguły podbudowane są politycznie. Mogą też wynikać z kalkulacji jaką wartość dla służb wywiadowczych Polski przedstawia wiedza (tajemnice państwowe), którą może posiadać ekstradowany. Formalnie Minister Sprawiedliwości może odmówić ekstradycji, gdy:

 1. osoba, której wniosek dotyczy, ma w Rzeczypospolitej Polskiej stałe miejsce zamieszkania;
 2. przestępstwo zostało popełnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo na polskim statku wodnym lub powietrznym;
 3. co do tego samego czynu tej samej osoby toczy się postępowanie karne;
 4. przestępstwo podlega ściganiu z oskarżenia prywatnego;
 5. według prawa państwa, które złożyło wniosek o wydanie, przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności do roku lub karą łagodniejszą albo orzeczono taką karę;
 6. przestępstwo, w związku z którym żąda się wydania, jest przestępstwem o charakterze wojskowym lub skarbowym, albo o charakterze politycznym innym niż określone w § 1 pkt 8;
 7. państwo, które złożyło wniosek o wydanie, nie zapewnia wzajemności.

******************************

Zapraszam Cię do zapoznania się z innym tematami opisanymi przeze mnie na blogu:

 

 

Zdjęcie dzięki uprzejmości autora Tim Gouw udostępnione na  Unsplash.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

Jakiś czas temu opisywałem historię znanego dziennikarza. Ów dziennikarz pod Piotrkowem Trybunalskim zakończył podróż samochodem na słupku rozgraniczającym pasy ruchy. W konsekwencji w doniesieniach medialnych podano, że kierowca nie był trzeźwy.

Wpis znajdziesz tutaj: KAMIL D. i jego niesamowite BMW.

Niefortunnie dla Kamila D. nieszczęścia chodzą parami.

WNIOSEK O ARESZT

Dzisiaj z zaskoczeniem odnotowałem informację w mediach, że Prokuratura Regionalna w Katowicach domaga się aresztu tymczasowego wobec niegdyś znanego i popularnego dziennikarza.

Drążąc temat  można się dowiedzieć, że podobno (tak wynika z doniesień medialnych np. tutaj) pan miał m.in. podrobić podpis na wekslu o wartości 3 mln złotych. Sprawa ta w porównaniu do prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości jest znacznie poważniejsza.

NIEOPŁACALNOŚĆ PODRABIANIA WEKSLA

Podrobienie weksla może być potraktowanie jak fałszerstwo pieniędzy. Polski kodeks karny przewiduje karę dla tego kto:

podrabia albo przerabia polski albo obcy pieniądz, polski albo obcy znak pieniężny, który został ustalony jako prawny środek płatniczy, jednak nie został jeszcze wprowadzony do obiegu, inny środek płatniczy albo dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej albo zawierający obowiązek wypłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach albo stwierdzenie uczestnictwa w spółce lub z pieniędzy, innego środka płatniczego albo z takiego dokumentu usuwa oznakę umorzenia,

Przestępstwo to jest zagrożone bardzo surową karą, której dolna granica wynosi od 5 lat lub 25 lat pozbawienia wolności.

ZAGROŻENIE SUROWĄ KARĄ A ARESZT

Kilkukrotnie już pisałem o przesłankach aresztu. Ciekawe wpisy na ten temat możesz poczytać tutaj: Kiedy można zastosować tymczasowe aresztowanie, Areszty tymczasowe stosowane coraz częściej? tymczasowe aresztowanie kraty więzienia

Właśnie dlatego, że jedną z  przesłanek zastosowania aresztu tymczasowego jest surowe zagrożenie karą Kamilowi D. realnie zagraża możliwość osadzenia w areszcie śledczym na okres (na razie) trzech najbliższych miesięcy.

******************

Zainteresowanym polecam również inne wpisy na blogu:

ODSZKODOWANIE ZA TYMCZASOWE ARESZTOWANIE

ZABÓJSTWO W SZKOLE W WAWRZE – CZY DZIECI ODPOWIADAJĄ ZA PRZESTĘPSTWA

ZAŻALENIE NA ARESZT

PO RAZ PIERWSZY W ARESZCIE

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl