Mateusz Szymkowiak

adwokat

Prowadzę praktykę zawodową na terenie całego kraju z siedzibą
w Bielsku-Białej i oddziałem w Katowicach. Na co dzień świadczę pomoc prawną osobom skazanym, podejrzanym i tymczasowo aresztowanym...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

ZATRUDNIENIE W ARESZCIE

Mateusz Szymkowiak26 kwietnia 2020Komentarze (0)

Marian jest budowlańcem, zna się na swojej robocie. Wybudował wielu osobom solidne domy, ma też zaufaną ekipę budowlaną. Jest cenionym fachowcem a jego firma budowlana prosperuje coraz lepiej.

Marian lubi też solidnie popić. W sumie nic w tym złego, tylko że Marian lubił popić w ciągu dnia przy robocie. Po skończonej szychcie odwoził chłopaków z placu budowy… i właśnie wtedy  jego życie uległo zmianie. 

Los chciał, a Marian mu pomógł, że odwożąc pracowników z placu budowy miał wypadek. Śmiertelny, to znaczy Marian przeżył, ale jeden z jego pracowników już niestety nie.

WYPADEK ZE SKUTKIEM ŚMIERTELNYM – DO 12 LAT ZA KRATAMI

Z dnia na dzień Marian trafił za kraty. Jego firma siłą rozpędu jeszcze funkcjonowała, ale jak długo…?

Marian jest rzutkim przedsiębiorcą, pomyślał więc „po co mam siedzieć bezczynnie , będę pracować”. Marian chciał zatem poznać jakie zasady rządzą pracą w warunkach izolacji w więzieniu.

Co do zasady zarówno aresztowany , jak i osadzony (odbywający karę po wyroku) mogą pracować. Nie jest jednak tajemnicą, że aresztowani rzadziej uzyskają taką możliwość niż skazani. Jest tak dlatego, że przy areszcie priorytetem jest zapewnienie przez służbę więzienną, aby aresztowany nie miał kontaktu ze światem zewnętrzny. Aby nie próbował utrudniać postępowania wpływając na zeznania świadków, innych podejrzanych czy, aby nie próbował uniknąć odpowiedzialności karnej ukrywając się.

Co więcej zgodę na pracę przez aresztowanego musi wyrazić dyrektor zakładu karnego/aresztu śledczego. Z reguły urzędnicy wyższego szczebla nie chcą na siebie brać takiej odpowiedzialności. Kto zostałby odwołany, gdyby aresztant uciekł? No właśnie.

PRACA ZA KRATAMI i POZA KRATAMI

Skazanemu zapewnia się w miarę możliwości świadczenie pracy. Praca taka odbywa się w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenia, umowę o prace nakładczą, umowę o dzieło lub jakąkolwiek inną.

Jak już wspomniałem o zatrudnieniu decyduje dyrektor zakładu karnego. On też określa warunki pracy skazanego lub aresztowanego. W każdym czasie dyrektor zakładu karnego może zdecydować o cofnięciu zgody na zatrudnienie osadzonego lub aresztowanego. W tym względzie powołać się może na względy bezpieczeństwa funkcjonowania jednostki penitencjarnej. Pretekst.

Przy kierowaniu do pracy uwzględnia się w miarę możliwości zawód, wykształcenie, zainteresowania i potrzeby osobiste skazanego. Jeżeli skazanego zatrudnia się na podstawie skierowania do pracy, zatrudnienie przy pracach szkodliwych dla zdrowia wymaga jego pisemnej zgody.

Do pracy osadzeni są kierowani zarówno wewnątrz jednostki penitencjarnej , jak też poza jej murami.

KTO MA PIERWSZEŃSTWO ZATRUDNIENIA

Pracę zapewnia się przede wszystkim skazanym zobowiązanym do świadczeń alimentacyjnych, a także mającym szczególnie trudną sytuację materialną, osobistą lub rodzinną.

KTO NIE BĘDZIE PRACOWAŁ POZA MURAMI WIĘZIENIA

Skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności odbywający karę w zakładzie karnym typu zamkniętego może wykonywać pracę wyłącznie na terenie zakładu karnego.

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

Praca skazanego jest odpłatna. Z paroma wyjątkami. Zasady wynagradzania za pracę ustala się w porozumieniu zawieranym przez dyrektora zakładu karnego lub w umowie zawieranej przez skazanego. Przy skierowaniu skazanego do prac administracyjno-porządkowych na terenie zakładu karnego, wynagrodzenie za pracę ustala dyrektor tego zakładu.

Wynagrodzenie powinno odpowiadać co najmniej ustawowej płacy minimalnej za przepracowanie pełnego miesiąca w pełnym wymiarze czasu pracy.

Niestety z wynagrodzenia za pracę przysługującego skazanemu potrąca się 7% na cele Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej oraz 45% na cele Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Natomiast przypadającego skazanemu wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i ww. potrąceń na Fundusze Państwowe, wolne jest w każdym czasie od egzekucji 60%. Czyli z 48% wynagrodzenia otrzymywanego przez skazanego lub aresztowanego jedynie 60% nie może mu lub jej  być zabrane. Co daje 28,8% wypracowanego wynagrodzenia. Trochę słabo.

I w tym miejscu zapał Mariana do pracy nieco osłabł:-) A miało być jeszcze „lepiej”.

PRACA NIEODPŁATNA

Osadzeni mogą być kierowani do pracy nieodpłatnej. Wyjątkami od pracy odpłatnej są:

prace porządkowe oraz pomocnicze wykonywane na rzecz jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, a także prace na cele społeczne na rzecz:

  1. samorządu terytorialnego;
  2. spółek i przedsiębiorstw samorządu terytorialnego;
  3.  spółek i państwowych przedsiębiorstw;

w wymiarze nieprzekraczającym 90 godzin miesięcznie.

W zamian za wynagrodzenie za pracę osadzonym lub aresztowanym może być przyznana nagroda regulaminowa.

STAŻ PRACY

Na szczęście praca odpłatna świadczona w ramach odbywania kary pozbawienia wolności, czy też aresztu tymczasowego, zalicza się do okresu pracy, od którego uzależnione są uprawniania pracownicze , w tym zabezpieczenie emerytalne i rentowe.

To wszystko i „chęć zajęcia czymkolwiek głowy”  przez czas spędzony w jednostce penitencjarnej przekonały Mariana, że będzie starał się o zatrudnienie.

Zdjęcie udostępnione dzięki uprzejmości autra Nate Johnston na Unsplash.

************************************

Zapraszam Cię do zapoznania się z pozostałymi wpisami na blogu:

PRACA ADWOKATA W CZASIE EPIDEMII

PONOWNE ZAWIESZENIE KARY?JUŻ SIĘ NIE DA.

WYWIAD – CZY Z ODPOWIEDZIALNOŚCI PREZESA ZARZĄDU/CZŁONKA ZARZĄDU ZA ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE SPÓŁKI ZWALNIA TYMCZASOWE ARESZTOWANIE?

UCHYLENIE ARESZTU W PRAKTYCE

Do odsłuchania znajdziesz tu również podcast  „Krąg przestępstwa” oraz podcast prowadzony wspólnie z adw. Danielem Anweilerem „Anatomia przestępstwa:

KRĄG PRZESTĘPSTWA #10 OBROŃCA OSOBY ARESZTOWANEJ

CO GROZI ZA LEKCEWAŻENIE KWARANTANNY …

DOZÓR ELEKTRONICZNY

ZAŻALENIE NA ARESZT

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

NAJLEPSI 2020

Mateusz Szymkowiak22 kwietnia 2020Komentarze (0)

Miło mi poinformować, że nasza kancelaria adwokacka otrzymała nagrodę Najlepsi 2020 za znakomite opinie od naszych Klientów.

Dziękuję w imieniu swoim oraz zespołu kancelarii za uznanie i zachęcam do przeczytania, co Klienci napisali w Oferteo.pl: https://www.oferteo.pl/kancelarie-prawne/bielsko-biala#Najlepsi.

**********************************

Zachęcam Cię również do przeczytania wcześniejszych wpisów na blogu:

ŁATWIEJ O DOZÓR ELEKTRONICZNY

PRACA ADWOKATA W CZASIE EPIDEMII

SĄDY W OKRESIE STANU EPIDEMII – TERMIN SĄDOWY

CO GROZI ZA LEKCEWAŻENIE KWARANTANNY – COVID-19

STAN PO UŻYCIU ALKOHOLU A STAN NIETRZEŹWOŚCI, CZYLI JAK NIE STRACIĆ PRAWA JAZDY

ZBRODNIA BEZ KARY

ARESZT W NAZISTOWSKICH NIEMCZECH

oraz odsłuchania odcinków podcastu KRĄG PRZESTĘPSTWA oraz ANATOMIA PRZESTĘPSTWA.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

JAK DŁUGO TRWA ARESZT?

Mateusz Szymkowiak18 kwietnia 2020Komentarze (0)

Krystian S. z towarzyszami  został zatrzymany przez podczas transakcji sprzedaży 10 kg kokainy i 30 kg amfetaminy. Los chciał, że wrodzona ostrożność i przenikliwość Krystiana tym razem nie zadziałała. Zaprzyjaźnił się z niewłaściwymi (jak dla niego) osobami pracującymi dla Policji. To oni skontaktowali go z potencjalnymi nabywcami jego „towaru”. Po drugiej stronie transakcji, jak się okazało, byli operacyjni policjanci z CBŚP.  Grupa Krystiana S. była rozpracowywana od dwóch  lat…

W konsekwencji Krystian S. trafił na sankcję. Pierwotnie sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Problem Krystiana polega na tym, że 3 miesiące upłynęły dwa lata temu. Ponadto Krystian wolałby odbywać karę niż trwać na sankcji, która wiąże się z drastyczniejszymi ograniczeniami.

Jaka jest różnica pomiędzy aresztem a odbywaniem kary możesz doczytać w tym miejscu: PO RAZ PIERWSZY W ARESZCIE i PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA…

JAK DŁUGO JESZCZE

Za pierwszym razem areszt tymczasowy może być zastosowany na okres 3 miesięcy. Trzy miesiące liczone są od chwili zatrzymania.

Co więcej jeżeli w tym okresie prokurator nie zakończy postępowania przygotowawczego to może wystąpić do sądu z wnioskiem o przedłużenie trwania aresztu. Przepisy przewidują, że łączny okres stosowania tymczasowego aresztowania wówczas nie może przekroczyć 12 miesięcy. Wówczas to znaczy w postępowaniu prokuratorskim.

No dobra powiesz: „Przecież zdarzają się areszty dłuższe niż rok, a prokurator jeszcze nie wniósł aktu oskarżenia„.

Zgadza się. W sprawach wieloosobowych i wielowątkowych regułą jest stosowanie długich, ponad rocznych, aresztów tymczasowych. Między innymi taką jest sprawa Krystiana S. i członków jego grupy przestępczej handlującej narkotykami, bronią i ludźmi.

PROKURATOR PRZEKAZUJE SPRAWĘ SĄDOWI

Gdy wreszcie prokurator sporządzi akt oskarżenia i złoży go w sądzie nad celowością stosowania tymczasowego aresztowania czuwa już tylko sąd rozpoznający sprawę. W rezultacie odpowiednie przepisy upoważniają do przedłużenia aresztu tymczasowego wobec Krystiana na dalszy  okres, który łącznie ze stosowanym wcześniej aresztem nie może przekroczyć  2 lat.

W tym czasie powinien zapaść wyrok , przynajmniej przed Sądem I instancji. Co się stanie, gdy dwuletni okres stosowania aresztu tymczasowego upłynął a wyroku brak (tak jak w sprawie Krystiana S.)?

SĄD PRZEKAZUJE SPRAWĘ SĄDOWI

W takiej sytuacji sąd, do którego wpłynął akt oskarżenia – jeżeli widzi konieczność przedłużenia aresztu (tak, przepisy pozwalają na stosowanie aresztu przekraczającego dwa lata!!!) – wydaje postanowienie o przekazaniu sprawy sądowi apelacyjnemu z wnioskiem o przedłużenie trwania areszt tymczasowego.

W rezultacie sąd apelacyjny może przedłużyć stosowanie aresztu na dalszy okres….

Zapytasz: jak długi jest ten „okres”?

Odpowiadam:…. tak długi, jak uzna sąd apelacyjny.

Po prostu przepisy procedury karnej (k.p.k. tj. kodeks postępowania karnego) stanowią, że:

Przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania na okres oznaczony, przekraczający terminy określone w § 2 i 3 może dokonać sąd apelacyjny…

Nie jest sprecyzowane na jak długo można wówczas przedłużyć areszt. KLOPS 🙁

Nadzieją dla Krystiana jest tylko jedno. Mianowicie kolejne przedłużenie aresztu – ponad dwa lata – wymaga zaistnienia konkretnych przesłanek:

  1. jeżeli konieczność taka powstaje w związku z zawieszeniem postępowania karnego;
  2. czynnościami zmierzającymi do ustalenia lub potwierdzenia tożsamości oskarżonego;
  3. wykonywaniem czynności dowodowych w sprawie o szczególnej zawiłości lub poza granicami kraju, albo;
  4.  celowym przewlekaniem postępowania przez oskarżonego.

SŁOWO NA ZAKOŃCZENIE

Tak sobie myślę, że Krystian S. nie musiałby roztrząsać tematu długości stosowania aresztowania, gdyby nie sprzedawał narkotyków funkcjonariuszom CBŚP albo gdyby w ogóle ich nie sprzedawał…

Jeżeli nie jesteś członkiem grupy przestępczej, jak Krystian S., to raczej nie musisz się obawiać tak długiego tymczasowego aresztowania.

Natomiast jeżeli już działasz  w grupie przestępczej to ten wpis może być dla Ciebie przydatny.

W każdym przypadku pomocna może się okazać pomoc obrońcy.

___________________________________________

Zachęcam Cię do kontaktu ze mną, gdybyś potrzebował informacji lub pomocy:

tel.:               0048 604 199 306

whatsapp:   0048 604 199 306

e-mail:         ms@adwokat-szymkowiak.pl

instagram:  @szymkowiak.mateusz

formularz:   http://areszt-tymczasowy.pl/kontakt/

*********************************************************

Kilka wpisów o tematyce obrońcy możesz odnaleźć poniżej:

OBROŃCA OSOBY ARESZTOWANEJ

WNIOSEK O USTANOWIENIE OBROŃCY

ARESZTOWANI RZADZIEJ POROZMAWIAJĄ Z OBROŃCĄ

ARESZT: NIE Z KORONAWIRUSEM

Polecam Ci również mój podcast „Krąg przestępstwa” oraz podcast prowadzony wspólnie z adw. Danielem Anweilerem Anatomia przestępstwa:

#10 OBROŃCA OSOBY ARESZTOWANEJ

#9: ARESZT POLICYJNY I SĄDOWY

#8 TALON NA PACZKĘ DO ARESZTU ŚLEDCZEGO

#7 ŚWIADEK KORONNY

#2 ZAŻALENIE NA ARESZT

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

KOLEJNY ARESZT ZA ZŁAMANIE KWARANTANNY

Mateusz Szymkowiak11 kwietnia 2020Komentarze (0)

O tym jakie konsekwencje grożą za złamanie kwarantanny pisałem w tym miejscu:  CO GROZI ZA LEKCEWAŻENIE KWARANTANNY – COVID-19 i mówiłem w tym podkaście : KRĄG PRZESTĘPSTWA # 11 Co grozi za lekceważenie kwarantanny…

Niektórzy jednak nie czytają mojego bloga i tym samym sobie szkodzą 😜.

POWTÓRZĘ  – ZA ŁAMANIE KWARANTANNY MOŻNA TRAFIĆ NA TRZY MIESIĄCE DO ARESZTU. W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH RYZYKUJE SIĘ DALSZY POBYT W KRYMINALE …

SYN PEWNEGO MUZYKA

Mój serdeczny przyjaciel adwokat Daniel Anweiler przesłał mi wczoraj link do pewnego artykułu. Znajdziesz go tutaj.

Otóż wynika z niego, iż syn pewnego celebryty Zenona Martyniuka właśnie usłyszał z ust sędziego – postanawia zastosować na okres jednego miesiąca tymczasowe aresztowanie”Tym samym mężczyzna jest kolejną ofiarą epidemii, ale nie zarażoną tylko aresztowaną. Chociaż o tym czy jest czy nie jest zarażony korona wirusem nie wiem. Mam nadzieję, że nie jest. Strach pomyśleć co zaczęłoby się dziać, gdyby do zakładów karnych przyjmowano osoby zarażone…

W rezultacie liczba osób aresztowanych z powodu łamania zasad kwarantanny sukcesywnie wzrasta.

SZYKUJĄ SIĘ ZWOLNIENIA Z ZAKŁADÓW KARNYCH

Jest i inna informacja. Z powodu korona wirusa i ogłoszonego stanu epidemii Służba Więzienna szykuje się do zwolnień ok. 12.000 skazanych. Na zwolnienia mogą liczyć osoby z niskimi wyrokami i te, którym do końca kary zostało mniej niż 18 miesięcy. Nieco informacji na ten temat możesz poczytać w tym miejscu klik.

Kwestię zwolnień z kary spowodowane korona wirusem opisałem w paru poprzednich wpisach:

ŁATWIEJ O DOZÓR ELEKTRONICZNY

PRZERWA W KARZE W OKRESIE KORONAWIRUSA

Życzę Ci dużo zdrowia 😁

Photo by Markus Spiske on Unsplash.

 

************************************

Zapraszam Cię do zapoznania się z pozostałymi wpisami na blogu:

PRACA ADWOKATA W CZASIE EPIDEMII

TALON NA PACZKĘ DO ARESZTU

TELEFON OD ARESZTOWANEGO

WNIOSEK O ZGODĘ NA KORZYSTANIE Z TELEFONU PRZEZ ARESZTOWANEGO

Do odsłuchania znajdziesz tu również podcast  „Krąg przestępstwa” oraz podcast prowadzony wspólnie z adw. Danielem Anweilerem „Anatomia przestępstwa:

CO GROZI ZA LEKCEWAŻENIE KWARANTANNY …

DOZÓR ELEKTRONICZNY

ZAŻALENIE NA ARESZT

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

KRĄG PRZESTĘPSTWA do podcast inspirowany wpisami pochodzącymi z blogu areszt-tymczasowy.pl

Oczywiście zapraszam Cię do subskrybowania i udostępniania.

Tutaj znajdziesz link do odcinka # 11 CO GROZI ZA ZAŁAMANIE KWARANTANNY W STANIE EPIDEMII .

W tym odcinku podcastu „Krąg przestępstwa” dowiesz się jak poważne mogą być konsekwencje złamania zasad kwarantanny. Po drugie czy warto ryzykować 🙂

Zapraszam do odsłuchania.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl