Mateusz Szymkowiak

adwokat

Prowadzę praktykę zawodową na terenie całego kraju z siedzibą
w Bielsku-Białej i oddziałem w Katowicach. Na co dzień świadczę pomoc prawną osobom skazanym, podejrzanym i tymczasowo aresztowanym...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Jeżeli czytasz ten wpis to pewnie Ty lub osoba dla Ciebie bliska potrzebuje pomocy… albo po prostu szukasz wiedzy 🙂

Do rzeczy zatem.

Do aresztu tymczasowego może trafić każdy. Niestety. Pozbawienie wolności w ramach aresztu tymczasowego następuje bez wyroku skazującego. Oznacza to, że nie ma pewności, czy aresztowany popełnił przestępstwo , ale istnieje jedynie wysokie prawdopodobieństwo jego popełnienia.

WYSOKIE PRAWDOPODOBIEŃSTWO POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA

Takim sformułowaniem szafują sędziowie w wydziałach karnych, którzy wydają postanowienia o zastosowaniu aresztu.

Zatem kiedy można trafić do tymczasowego aresztu?

POKRZYWDZONY ZEZNAJE

Muszą istnieć jakiekolwiek dowody uprawdopodabniające popełnienie przestępstwa. Może to być dowód z zeznań osoby pokrzywdzonej przestępstwem np. rozbojem. Wystarczy, że taka osoba pojedzie na Policję i złoży zeznania, w których opisze przebieg wydarzeń i opisze sprawcę, albo wręcz poda jego/jej dane osobowe (to rzadko się zdarza).

Kto może odmówić zeznań i cofnąć te już złożone dowiesz się z wpisu kto może odmówić zeznań w procesie karnym?

MONITORING

Nie rzadko w dzisiejszych czasach zdarza się, że moment popełnienia przestępstwa rejestruje kamera miejskiego monitoringu albo przemysłowa lub nawet prywatna. Wystarczy, że na filmie w czasie popełnienia przestępstwa rozpozna się wizerunek podejrzanego.

OGLĘDZINY TELEFONU

Częstym dowodem uprawdopodabniającym sprawstwo i tym samym pozwalającym zastosować areszt tymczasowy są również informacje zawarte w telefonie podejrzanego.

MIEJSCA LOGOWANIA TELEFONU DO SIECI

Pamiętam sprawę, gdzie jednym z dowodów poszlakowych były dane lokalizacji i terminu logowania się telefonów podejrzanych i pokrzywdzonych. Dzięki temu dowodowi śledczy skojarzyli, że wszyscy podejrzani, dziwnym trafem, zawsze byli na miejscu napadu rabunkowego, pomimo, że każdy mieszkał w innej części kraju. Poszlaka , ale wystarczyła do aresztowania.

WIADOMOŚCI  WHATSAPP, MASSENGER, SMS

Zdarza się również, że do zastosowania aresztu prokuraturze wystarczy analiza wysyłanych z telefonu podejrzanego  wiadomości.

TU UWAGA: Nie wystarczy skasować wiadomości z telefonu, by biegły informatyk działający na zlecenie prokuratury nie mógł ich odtworzyć.

PODSŁUCH – KONTROLA OPERACYJNA

Ta forma gromadzenia dowodów jest najbardziej wyrafinowana i dotyczy najpoważniejszych przestępstw popełnianych w zorganizowanych grupach przestępczych. Rzadko, ale zdarza się. To też najtrudniejsze do podważenia dowody.

NIE KAŻDE PRZESTĘPSTWO JEST ARESZTOWE

Okey, załóżmy, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa i oparte jest na jakiś dowodach.

Nie oznacza to jeszcze, że sprawca spędzi co najmniej najbliższe trzy miesiące w areszcie.

Jakie rodzaje przestępstw są zatem „aresztogenne”?

GRUPY PRZESTĘPCZE

Zarzut działania w ramach grupy przestępczej jest w dzisiejszej rzeczywistości niemal pewnikiem pójścia na areszt tymczasowy. Logika organów ścigania jest taka – w grupie przestępczej jej członkowie będą się wspierać, wspólnie zacierać ślady i zmawiać się wprowadzając w błąd prokuraturę. Może i tak, ale paradoksalnie znam sprawy, kiedy to aresztowani do jednej sprawy zostali umieszczeni w tym samym areszcie i swobodnie się porozumiewali. Jestem pewien, że w tym kontekście zainteresuje Cię omerta.

Równie dobrze można by ich zostawić na wolności – efekt byłby taki sam, no cóż…   W tym miejscu możesz poczytać jak długo może trwać areszt.

POWAŻNE ZAGROŻENIE KARĄ

Do aresztu można trafić również wtedy, gdy prokurator postawi zarzut popełnienia przestępstwa poważnego. Co to znaczy?

Poważne przestępstwo to takie, za które kodeks karny przewiduje surową karę od 3 lat pozbawienia wolności w górę (zbrodnia), albo przy występkach górna granica zagrożenia karą to co najmniej 8 lat.

Przykłady występków, za które można trafić do aresztu tymczasowego:

PEDOFILIA – art. 200 § 1 k.k.

Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

GWAŁT – art. 197 § 1 k.k.

Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

STALKING – art. 190a § 1 k.k.

Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

ŚMIERTELNY WYPADEK DROGOWY – art. 177 § 2 k.k.

Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, (…) jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

PIRACTWO – art. 166 § 1 k.k.

Kto, stosując podstęp albo gwałt na osobie lub groźbę bezpośredniego użycia takiego gwałtu, przejmuje kontrolę nad statkiem  wodnym lub powietrznym, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

CIĘŻKIE POBICIE – art. 156 § 2 k.k.

Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

PRZEKUPSTWO – art. 229 § 1 k.k.

Kto udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8

KRADZIEŻ SZCZEGÓLNIE ZUCHWAŁA – art.  278a § 1 k.k.

Kto dopuszcza się kradzieży szczególnie zuchwałej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

ROZBÓJ – art. 280 § 1 k.k.

Kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

WIĘCEJ ZARZUTÓW, WIĘKSZA SZANSA NA ARESZT

Wydaje się to logiczne , że im więcej prokuratura postawi podejrzanemu zarzutów, tym większe prawdopodobieństwo, że będzie chciała umieścić podejrzanego w areszcie tymczasowym.

Sprawcy pojedynczych przestępstw, nawet jeżeli stanowią one opisane wyżej występki raczej nie będą aresztowani tymczasowo, no może po za piratem, rozbojem, pedofilią i gwałtem.

DOTYCHCZASOWA KARALNOŚĆ

Karta karna, która nie jest pusta również zwiększa ryzyko, że tym razem podejrzany nie będzie odpowiadał z wolnej stopy. Z drugiej strony sama niekaralność nie jest żadnym gwarantem, że do aresztu się nie trafi. W takiej sytuacji decydujący jest ciężar przestępstwa jakiego miałby się dopuścić podejrzany.

POTRZEBA ZABEZPIECZENIA TOKU POSTĘPOWANIA

To druga, po wysokiem prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa, przesłanka która musi zaistnieć, aby sąd mógł zastosować areszt tymczasowy.

Przykładowo nie zachodzi potrzeba zabezpieczenia toku postępowania, gdy wszystkie dowody są już zgromadzone. Tak samo jeżeli nie ma żadnych wątpliwości, że podejrzany dopuścił się zarzucanego mu czynu.

W takiej sytuacji izolowanie w areszcie tymczasowym podejrzanego nie spowoduje, że prokurator będzie miał łatwiejsza pracę. Przyczyni się napewno do zwiększenia represji wobec jednostki.

BRAK SZCZEGÓLNYCH OKOLICZNOŚCI DOTYCZĄCYCH PODEJRZANEGO

Nie wolno stosować aresztu tymczasowego wobec osoby, która z przyczyn osobistych lub rodzinnych doznałaby większych szkód/krzywd, gdyby przebywała w areszcie niż typowy Kowalski.

Już wyjaśniam, co mam na myśli.

Osoba w terminalnym stadium raka z pewnością nie zostałaby aresztowana tymczasowo. Nawet, gdyby okazało się, że przed 10 laty zamordowała innego człowieka.

Podobnie jest wysokie prawdopodobieństwo, że sąd nie zastosuje aresztu tymczasowego wobec kobiety, która jest w ciąży i wychowuje dzieci. Dodatkowo  samotnie wychowuje pięcioro małoletnich dzieci (nie nastolatków), a dzieci te nie mają innej rodziny poza matką.

PODSUMOWANIE

Do aresztu tymczasowego można trafić, gdy:

  1. istnieją jakiekolwiek w miarę wiarygodne dowody sprawstwa przestępstwa/prawdopodobieństwo popełnienia;
  2. popełnione przestępstwo lub przestępstwa należy/ą do kategorii surowo zagrożonych karą pozbawienia wolności;
  3. przestępstwa popełniane były w zorganizowanej grupie przestępczej;
  4. sytuacja rodzinna i osobista podejrzanej/go jest typowa.

_____________________________________________

Zdjęcia udostępnione dzięki uprzejmości  unsplash.com.

Zapraszam Cię do zapoznania się z innymi wpisami dotyczącymi praw osób aresztowanych i ich bliskich:

PACZKA I TALON

WNIOSEK O WIDZENIE Z TYMCZASOWO ARESZTOWANYM

PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA…

ZBRODNIA i KARA

O „ZAWIASY” CORAZ TRUDNIEJ

TYMCZASOWY, CZYLI JAK DŁUGI ARESZT

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

Wobec Pana Radosława zapadł wyrok skazujący na karę 1 roku pozbawienia wolności. Dowiedział się o tym dopiero z „biletu do zakładu karnego”.

Jak do tego doszło?

Sąd , a najpewniej  listonosz, wadliwie doręczył; a właściwie nie doręczył wezwania na rozprawę. Sąd natomiast uznał, że „wszystko gra” i wyrokował pomimo usprawiedliwionej nieobecności oskarżonego.

JAK WZRUSZYĆ PRAWOMOCNY WYROK?

W takiej sytuacji musisz przekonać sąd nadrzędny nad tym, który wydał wyrok pod Twoją nieobecność, że byłeś pozbawiony możliwości obrony.

Postępowanie sądowe zakończone prawomocnym orzeczeniem można wznowić na wniosek oskarżonego, złożony w terminie zawitym miesiąca od dnia, w którym dowiedział się o zapadłym wobec niego orzeczeniu, jeżeli sprawę rozpoznano pod nieobecność oskarżonego, któremu nie doręczono zawiadomienia o terminie posiedzenia lub rozprawy albo doręczono je w inny sposób niż osobiście, gdy wykaże on, że nie wiedział o terminie oraz o możliwości wydania orzeczenia pod jego nieobecność.

W tej sytuacji, ważne jest też to, abyś nie był wcześniej reprezentowany przez obrońcę.

WNIOSEK DO SĄDU

Najpierw złóż wniosek do sądu nadrzędnego  – teraz już musisz korzystać z adwokata. Wniosek o wznowienie postępowania opięty jest tzw. przymusem adwokackim. Oznacza to, że wniosek o wznowienie  musi sporządzić i podpisać adwokat.  Wniosek powinien zawierać informacje i dowody  potwierdzające, że nie zostałeś prawidłowo wezwany/zawiadomiony o terminie rozprawy. Tym samym naruszono Twoje prawo do obrony.

Przy okazji  wniosku o wznowienie postępowania pamiętaj złożyć równolegle wniosek  o wstrzymanie wykonania kary, do czasu  rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania. Jest to ważne, może Cię uchronić od odsiadki.

PROCES OD NOWA

Przekonaj sąd, że nie otrzymałeś informacji o terminie rozprawy, a wznowisz postępowanie. Oznacza to, że Twoja sprawa będzie „od zera”  ponownie rozpoznawana przez Sąd I instancji.

***************************************

Nieco informacji oraz sam wzór wniosku o wstrzymanie kary znajdziesz w tym wpisie.

Inne wpisy na blogu:

PRZEPADEK KORZYŚCI uzyskanej z przestępstwa

PACZKA I TALON

OMERTA

JAK DŁUGO TRWA ARESZT?

ŁATWIEJ O DOZÓR ELEKTRONICZNY

DZIEŃ Z PRACY ADWOKATA

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

W sprawach mniejszej wagi możliwe jest tzw. warunkowe umorzenie postępowania. Jest to instytucja pozwalająca oskarżonej/emu na uniknięcie skutków skazania jakim jest wpis w rejestrze karnym. Jednocześnie w wyroku warunkowo umarzającym postępowania potwierdza się, że oskarżony popełnił czyn zabroniony.

Sąd wówczas zamiast kary stosuje środki probacyjne tj. obowiązek naprawienia szkody, dozór kuratora, zakaz prowadzenia pojazdów i inne na okres od roku do 3 lat.

Jeżeli okresie próby (1-3 lata) nie popełniono kolejnego przestępstwa i wykonano wszystkie obowiązki wskazane w wyroku warunkowo umarzającym postępowanie to sprawę uznaje się za niebyłą. Warto tutaj pamiętać również o kosztach postępowania. Zdążą się czasami, że sądy podejmują postępowanie warunkowo umorzone ponieważ brakuje wpłaty np. 60 złotych zasądzonych kosztów postępowania.

Gdyby jednak w okresie próby, korzystający z warunkowego umorzenia postępowania nie wykonał chociażby jednego z obowiązków lub popełnił przestępstwo , ale inne niż umyślne to sąd może podjąć postępowanie warunkowo umorzone.

Kiedy sąd musi podjąć takie warunkowo umorzone postępowanie? w razie prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo.

O tym jakie przesłanki trzeba spełnić , aby uzyskać warunkowe umorzenie postępowania, poczytacie w kolejnym wpisie już za tydzień 😉

***************************************

Nieco informacji oraz sam wzór wniosku o wstrzymanie kary znajdziesz w tym wpisie.

Inne wpisy na blogu:

PRZEPADEK KORZYŚCI uzyskanej z przestępstwa

PACZKA I TALON

OMERTA

JAK DŁUGO TRWA ARESZT?

ŁATWIEJ O DOZÓR ELEKTRONICZNY

DZIEŃ Z PRACY ADWOKATA

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

Ten rodzaj czynu zabronionego  to jedno z poważniejszych przestępstw.W odczuciu społeczeństwa takie przestępstwa zasługują na surową karę. Zgoda, pod warunkiem, że mamy pewność, że sprawca dopuścił się gwałtu.

Gwałt od zwykłego aktu seksualnego różni brak zgody jednego z partnerów i stosowanie podstępnego działania, groźby lub przemocy.

Musisz też wiedzieć, że dość często  oskarżenie o zgwałcenie jest środkiem do realizacji bardziej wyrafinowanych celów. Zasadniczo podejrzany, wobec którego postawiono zarzut z art. 197 kodeksu karnego jest z automatu objęty wnioskiem zastosowanie  tymczasowego aresztu. Tym bardziej, jeżeli ofiarą jest osoba nieletnia (powyżej 15 roku życia i poniżej 18 r.ż.).

Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego,podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 

SŁOWO PRZECIWKO SŁOWU

W praktyce adwokackiej często w tych sprawach spotykam sytuacje, gdy zasadniczo zarówno pokrzywdzona, jak i podejrzany o gwałt nie negują, że doszło do stosunku płciowego. W przeciwieństwie do podejrzanego pokrzywdzona twierdzi z reguły, że nie wyrażała zgody na stosunek i została przymuszona.

Wiadomo, świadków takich sytuacji nigdy nie ma. Zatem rolą postępowania karnego i jego uczestników – obrońcy, prokuratora i sądu –  jest bezsporne wyjaśnienie co tak naprawdę się wydarzyło, która strona kłamie. Bo to że ktoś kłamie jest pewne w sprawach o zgwałcenie.

PSYCHOLOG NA PRZESŁUCHANIU

W sprawach o gwałt – zwłaszcza, gdy pokrzywdzonym/ą miałaby być osoba pomiędzy 15 a 18 r.ż. – obligatoryjne jest przesłuchanie przy udziale psychologa. Przesłuchanie takie przeprowadza się na posiedzeniu w sądzie (wnioskuje o to prokurator, ale sam nie ma kompetencji, aby przesłuchać taką pokrzywdzoną/ego przy udziale psychologa).

To na tym przesłuchaniu ocenia się skłonność do konfabulacji pokrzywdzonego/ej, stopień rozwoju emocjonalnego, zdolność do zapamiętywana i odtwarzania spostrzeżeń. Jest to kluczowy punkt procesu w sprawach o zgwałcenie, ponieważ ponowne przesłuchanie pokrzywdzonego/ej zasadniczo nie powinno się już odbyć. Miałoby to chronić przed wtórną wiktymizacją. To właśnie w tym punkcie procesu obrońca musi wykorzystać cały swój warsztat, doświadczenie  i zdolności , aby podważyć wiarygodność przesłuchiwanego. Oczywiście mam tu na myśli sytuacje, gdy  zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pokrzywdzona/y zmyślił „całą sytuację”. Z reguły taki „pokrzywdzony” chce się odegrać na byłym partnerze lub osiągnąć inny cel (z reguły chodzi o zemstę lub gratyfikację finansową).

Niestety jest tak, że osoba podejrzana o gwałt przebywa w areszcie, a przepisy nie dopuszczają obecności podejrzanego o gwałt na przesłuchaniu nieletniego pokrzywdzonego/ej. Podejrzany w tej sytuacji  pozbawiony jest możliwości osobistej obrony. W przesłuchaniu ma prawo wziąć udział oczywiście obrońca. Zawsze należy wnioskować, aby obrońca (z wyboru lub urzędu) był obecny przy przesłuchaniu nieletniej pokrzywdzonej/ego.

CZERWONA LAMPKA

Jeżeli, na takie przesłuchanie z udziałem psychologa pokrzywdzona osoba się nie stawia to samo w sobie stanowi to sygnał, że może ona/on coś ukrywać. Może obawiać się, że psycholog „rozczyta” ofiarę i wyda opinię, która podważałaby prawdomówność pokrzywdzonego/ej.

Procesy o zgwałcenie są wyjątkowo trudne. Po pierwsze z uwagi na brak świadków, ścieranie się ze sobą dwóch wykluczających wersji wydarzeń – pokrzywdzonej i podejrzanego z drugiej strony. Kolejny element to utrudniona obrona podejrzanego, który jest z reguły pozbawiony wolności i przebywa w areszcie. Ponadto ustawa karna procesów pozbawia takiego podejrzanego niektórych praw – jak chociażby udział w przesłuchaniu ofiary.

_____________________________________________________

tel.:               0048 604 199 306

whatsapp:   0048 604 199 306

e-mail:         ms@adwokat-szymkowiak.pl

instagram:  @szymkowiak.mateusz

*********************************************************

Kilka wpisów o tematyce obrońcy możesz odnaleźć poniżej:

OBROŃCA OSOBY ARESZTOWANEJ

WIDZENIE Z ARESZTOWANYM

PRZEPADEK KORZYŚCI uzyskanej z przestępstwa

WNIOSEK O USTANOWIENIE OBROŃCY

PACZKA I TALON

OD CZEGO JEST ADWOKAT?

Zapraszam na moją stronę na facebooku:https://www.facebook.com/adwokatSzymkowiak #prawo #zorganizowana #przestępczość #mafia #omerta #milczenie #grupaprzestepcza #prawokarne #obronca #prawnik #adwokat #mateuszszymkowiak #areszt #prawoprosto #prawodlakazdego #adwokatbielsko #adwokatkatowice #adwokatkrakow #adwokatkraków #adwokatwroclaw #bielskobiala #bielskobiała #bielsko #bielsko_biała #bielsko_biala #krakow #kraków #wroclaw #wroclove #sprawy #karne

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

OMERTA

Mateusz Szymkowiak22 stycznia 20223 komentarze

W świecie przestępczości zorganizowanej „zmowa milczenia” to jedna z zasad.

Nie jest jedynie swego rodzaju zasadą honorową, ale ma bardzo praktyczne znaczenie.

MASZ PRAWO MILCZEĆ, WSZYSTKO CO POWIESZ BĘDZIE UŻYTE PRZECIWKO TOBIE

Jestem przekonany, że nie raz na filmach usłyszałeś ten tekst. Prawo do odmowy wyjaśnień to fundamentalne prawo osoby podejrzanej lub oskarżonej. Prawo to wiąże się z inną zasada procesu karnego, mianowicie domniemania niewinności.

Tak długo jak wyrok skazujący nie będzie prawomocny, podejrzanego / oskarżonego należy uważać za niewinnego.

To na urzędzie prokuratorskim ciąży obowiązek udowodnienia, że podejrzany/oskarżony popełnił czyn zabroniony będący przestępstwem.

Teraz wyobraź sobie sytuację, gdy wszystkie osoby będące w kręgu zainteresowania prokuratury – powiedzmy członkowie mafii lub innej zorganizowanej grupy przestępczej – „nabierają wody w usta” przy każdym kontakcie z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości. Zarówno w sytuacji, gdy są pokrzywdzeni przestępstwem, jak i w są sprawcami przestępstwa. Jeżeli prokuratura nie ma dojścia do zorganizowanej grupy przestępczej przez któregokolwiek z jej członków, to nie może takiej grupy przestępczej rozpracować.

IM MNIEJ POWIESZ TYM LEPIEJ

Takiej rady powinni posłuchać wszyscy, których prokuratura/CBŚ wzięli na celownik. Policjanci a nawet prokuratorzy mogą straszyć, grozić czy obiecywać gruszki na wierzbie. Fakt jest taki, że jeżeli podejrzany „przetrwa” takie podchody przedstawicieli organów ścigania i skorzysta ze swojego prawa do odmowy wyjaśnień wygra. Wówczas  polepszy swoją sytuację procesową , a napewno jej nie pogorszy.

Łatwiej jest odnieść się materiałów dowodowych na końcu procesu wówczas składając wyjaśnienia , niż próbować uprzednio złożone wyjaśnienia do przeprowadzonych dowodów. Niejednokrotnie okazuje się, że wcześniej złożone wyjaśnienia są nie do pogodzenia z treścią zeznań świadków i współoskarżonych.

MOWA JEST SREBREM , A MILCZENIE ZŁOTEM

PENTITI

To dzięki omercie – zmowie milczenia wyniesionej na szczyt mafijnych zasad –  sycylijska Cosa Nostra, kalabryjska Ndrangetta czy neapolitańska Camorra unikały rozpracowania. Włoska omerta zakładała nawet, że winny jej złamania ma ponieść śmierć. Nie powstrzymało to jednak części członków przestępczych organizacji do wyładowania w ten sposób swojej frustracji czy stresu związanego z ciągłym „byciem na celowniku”.

Dopiero tzw skruszeni (pentiti) łamiący omertę  przyczynili się do upadku ówczesnej mafii włoskiej i skazania wielu członków przestępczych organizacji.

_____________________________________________________

tel.:               0048 604 199 306

whatsapp:   0048 604 199 306

e-mail:         ms@adwokat-szymkowiak.pl

instagram:  @szymkowiak.mateusz

*********************************************************

Kilka wpisów o tematyce obrońcy możesz odnaleźć poniżej:

OBROŃCA OSOBY ARESZTOWANEJ

PRZEPADEK KORZYŚCI uzyskanej z przestępstwa

WNIOSEK O USTANOWIENIE OBROŃCY

ARESZTOWANI RZADZIEJ POROZMAWIAJĄ Z OBROŃCĄ

OD CZEGO JEST ADWOKAT?

Zapraszam na moją stronę na facebooku:https://www.facebook.com/adwokatSzymkowiak #prawo #zorganizowana #przestępczość #mafia #omerta #milczenie #grupaprzestepcza #prawokarne #obronca #prawnik #adwokat #mateuszszymkowiak #areszt #prawoprosto #prawodlakazdego #adwokatbielsko #adwokatkatowice #adwokatkrakow #adwokatkraków #adwokatwroclaw #bielskobiala #bielskobiała #bielsko #bielsko_biała #bielsko_biala #krakow #kraków #wroclaw #wroclove #sprawy #karne

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl