Mateusz Szymkowiak

adwokat

Prowadzę praktykę zawodową na terenie całego kraju z siedzibą
w Bielsku-Białej i oddziałem w Katowicach. Na co dzień świadczę pomoc prawną osobom skazanym, podejrzanym i tymczasowo aresztowanym...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

EKSTRADYCJA i TYMCZASOWE ARESZTOWANIE

Mateusz Szymkowiak08 grudnia 2019Komentarze (0)

W tym miejscu miejscu możesz odsłuchać wersję podcastu poniższego wpisu.

***********************************************

Na pewno słyszałeś/aś o wydaniu obywatela polskiego przez władze państwa trzeciego (np. Marka Falentę przez Hiszpanię). Analogiczna procedura ekstradycji może mieć miejsce z terytorium Polski do innego państwa, z którym RP podpisała umowę o ekstradycji (np. taka jak ta zawarta pomiędzy RP i USA) .

Jak w praktyce wygląda takie postępowanie ekstradycyjne?

Wniosek państwa o ekstradycję

Procedurę ekstradycji rozpoczyna wniosek państwa, które domaga się wydania osoby przebywającej na terytorium Polski. Wobec tej osoby musi zachodzić duże prawdopodobieństwo, iż popełniła przestępstwo. Wniosek o ekstradycję może też dotyczyć wykonania kary już prawomocnie orzeczonej.

Zasadą jest, że Polska nie wydaje swoich obywateli oraz osób posiadających prawo azylu w Polsce. Ponadto Polska nie wyda nikogo, wobec kogo zachodziłaby obawa orzeczenia lub wykonania kary śmierci albo jej prawa lub wolności mogłyby nie być przestrzegane. „Przestępcy polityczni” również korzystają z ochrony w ramach procedury ekstradycji.  No chyba, że używali przemocy.

Przesłuchanie

W pierwszej kolejności osobę, co do której zgłoszono wniosek o ekstradycję przesłuchuje prokurator okręgowy. Ma to zapewnić prawo do obrony i ustalić, czy w świetle prawa polskiego ekstradycja jest w ogóle dopuszczalna. Przesłuchanie ma również na celu ustalenie czy ekstradowany wyraża zgodę na przekazanie swojej osoby do państwa, które domaga się jego/jej wydania. Zgoda na ekstradycję kończy postępowanie, w przeciwnym wypadku rozstrzyga sąd.

Posiedzenie sądu

Gdy osoba, wobec której złożono wniosek o ekstradycję sprzeciwi się swojemu dobrowolnemu wydaniu to prokurator przekazuje sprawę do sądu. Sąd ponownie przesłuchuje osobę, wobec której złożono wniosek o ekstradycję.

Tymczasowy areszt

Niestety z procedurą ekstradycji immanentnie związany jest najsurowszy środek zapobiegawczy – tymczasowe aresztowanie. Z natury rzeczy postępowanie ekstradycyjne rozłożone jest w czasie. W czasie tego postępowanie osoba, wobec której zgłoszono wniosek o ekstradycję  może zacząć się ukrywać. W większości spraw Sąd Okręgowy, który przeprowadza postępowanie o wydanie osoby do państwa trzeciego stosuje areszt tymczasowy.

Rolą Sądu Okręgowego jest ustalenie w oparciu o umowę międzynarodową dopuszczającą ekstradycję czy na gruncie polskiego prawa wydanie osoby zatrzymanej w Polsce jest dopuszczalne. Sąd nie decyduje o tym czy wydać daną osobę władzom państwa trzeciego. Nie jest dopuszczalne wydanie osoby z terytorium Polski, gdy:

 1. osoba, której wniosek dotyczy, jest obywatelem polskim albo korzysta w Rzeczypospolitej Polskiej z prawa azylu;
 2. czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego albo gdy ustawa uznaje, że czyn nie stanowi przestępstwa albo że sprawca nie popełnia przestępstwa lub nie podlega karze;
 3.  nastąpiło przedawnienie;
 4.  postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone;
 5. byłoby ono sprzeczne z polskim prawem;
 6. zachodzi uzasadniona obawa, że w państwie żądającym wydania wobec osoby wydanej może zostać orzeczona lub wykonana kara śmierci;
 7. zachodzi uzasadniona obawa, że w państwie żądającym wydania może dojść do naruszenia wolności i praw osoby wydanej;
 8. dotyczy osoby ściganej za popełnienie bez użycia przemocy przestępstwa z przyczyn politycznych.

  Postępowanie w przedmiocie ekstradycji jest dwuinstancyjne. Oznacza to, że od każdy decyzji Sądu Okręgowego zarówno prokurator, jak i osoba, wobec której zgłoszono wniosek o wydanie do państwa trzeciego może wnieść zażalenie do Sądu Apelacyjnego.

Po uprawomocnieniu się decyzji Sądu Okręgowego zezwalającego na ekstradycję akta sprawy przekazywane są Ministrowi Sprawiedliwości .

Decyzja Ministra Sprawiedliwości

To właśnie do kompetencji polityka – Ministra Sprawiedliwość – należy decyzja czy udzielić zgody na ekstradycję. Warunkiem jest pozytywne zaopiniowanie przez Sąd prawnej dopuszczalności ekstradycji z terytorium Polski. Minister Sprawiedliwości może odmówić ekstradycji, pomimo, że sądy dwóch instancji dopuściły możliwość wydania osoby aresztowanej.

Sam w moje praktyce adwokackiej spotkałem się z takimi sytuacjami. Decyzje Ministra Sprawiedliwości w zakresie odmowy ekstradycji z reguły podbudowane są politycznie. Mogą też wynikać z kalkulacji jaką wartość dla służb wywiadowczych Polski przedstawia wiedza (tajemnice państwowe), którą może posiadać ekstradowany. Formalnie Minister Sprawiedliwości może odmówić ekstradycji, gdy:

 1. osoba, której wniosek dotyczy, ma w Rzeczypospolitej Polskiej stałe miejsce zamieszkania;
 2. przestępstwo zostało popełnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo na polskim statku wodnym lub powietrznym;
 3. co do tego samego czynu tej samej osoby toczy się postępowanie karne;
 4. przestępstwo podlega ściganiu z oskarżenia prywatnego;
 5. według prawa państwa, które złożyło wniosek o wydanie, przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności do roku lub karą łagodniejszą albo orzeczono taką karę;
 6. przestępstwo, w związku z którym żąda się wydania, jest przestępstwem o charakterze wojskowym lub skarbowym, albo o charakterze politycznym innym niż określone w § 1 pkt 8;
 7. państwo, które złożyło wniosek o wydanie, nie zapewnia wzajemności.

******************************

Zapraszam Cię do zapoznania się z innym tematami opisanymi przeze mnie na blogu:

 

 

Zdjęcie dzięki uprzejmości autora Tim Gouw udostępnione na  Unsplash.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Adwokat Mateusz Szymkowiak Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Adwokat Mateusz Szymkowiak z siedzibą w Bielsko-Białej.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem ms@adwokat-szymkowiak.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: