Mateusz Szymkowiak

adwokat

Prowadzę praktykę zawodową na terenie całego kraju z siedzibą
w Bielsku-Białej i oddziałem w Katowicach. Na co dzień świadczę pomoc prawną osobom skazanym, podejrzanym i tymczasowo aresztowanym...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

ZAŻALENIE NA ARESZT

Mateusz Szymkowiak30 września 2019Komentarze (0)

Wersję wpisu  do odsłuchania z podcastu Krąg przestępstwa znajdziesz tutaj.

Większość posiedzeń aresztowych w Polsce kończy się decyzją o zastosowaniu tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Jest  tak dlatego, że prokurator działa z zaskoczenia. Podejrzany nie miał z reguły wcześniej styczności z wymiarem sprawiedliwości. A nawet jeżeli jego historia kryminalna jest bogatsza i miał już doświadczenia z wymiarem sprawiedliwości,  to jednak akcja policyjna, zatrzymanie i wniosek o areszt są zaskoczeniem.

Prokurator „zasadzał” się na  osobę podejrzaną od dłuższego czasu. Gromadził dowody. Dopracowywał wniosek o areszt, tak by sąd nie miał wątpliwości, że ma do czynienia z co najmniej groźnym przestępcą.

JEST ARESZT I CO DALEJ

Jeżeli sąd przychyli się do wniosku prokuratora o zastosowanie aresztu tymczasowego , wówczas aresztowany musi wnieść zażalenie. Jest to jedyny środek odwoławczy mogący wzruszyć decyzję sądu pierwszej instancji.

Zażalenie na aresztowanie musi też wnieść obrońca osoby aresztowanej. Jest to obowiązek każdego adwokata , któremu klient powierzył prowadzenie obrony w sprawie karnej.

NAJWAŻNIEJSZY TERMIN

Na wniesienie zażalenia jest względnie krótki termin. Od momentu ogłoszenia postanowienia o zastosowaniu aresztowania rozpoczyna bieg termin 7 dni. W tym czasie do sądu, który wydał niekorzystne dla podejrzanej osoby postanowienie o aresztowaniu musi wpłynąć pismo stanowiące zażalenie.

KTO JEST ADRESATEM

Zażalenie to rozpoznaje sąd drugiej instancji (z reguły sąd okręgowy), ale należy je złożyć lub zaadresować (wysyłając pocztą np. z zakładu karnego) na adres sądu, który wydał negatywną decyzję (z reguły sądu rejonowego). Jak wygląda taka „główka zażalenia”? Już służę przykładem:

 

Sąd Okręgowy w Katowicach 

Wydział II Karny

pl. Andrzeja 16/18

40-061 Katowice

 

za pośrednictwem

 

Sądu Rejonowego w Pszczynie 

Wydział II Karny

ul. ks. Bp. Bogedaina 14

43-200 Pszczyna”

CO MUSI ZAWIERAĆ ZAŻALENIE

Są to zawsze cztery elementy.

OZNACZENIE POSTANOWIENIA

Po pierwsze w treści pisma należy oznaczyć postanowienie, z którym odwołujący się nie zgadza. Przykładowo :

„Zaskarżam postanowienie Sądu Rejonowego w Pszczynie z dnia 21 września 2019 roku, sygn akt II Kp 346/19 w przedmiocie zastosowania wobec Alojzego Wiśniewskiego środka zapobiegawczego tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy”.

ZARZUTY

Kolejnym bardzo istotnym elementem są zarzuty pod adresem wydanego postanowienia. Innymi słowy należy podać powody, dla których zaskarżona decyzja sądu pierwszej instancji jest błędna. W mojej praktyce jednym z używanych zarzutów było:

„Naruszenie art. 257 § 1 k.p.k. w zw. z art. 2 i 31 ust. 1 i 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wyrażonych w niej zasad proporcjonalności działań organów państwowych poprzez ingerencję w sferę wolności podejrzanej w najdrastyczniejszym możliwy sposób podczas, gdy zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania karnego możliwe jest w niniejszej sprawie poprzez zastosowanie innych , w tym łącznie, środków zapobiegawczych tj. poręczenia majątkowego, dozoru policji oraz zakazu opuszczania kraju, a to z uwagi na okoliczność, iż zgromadzone w aktach sprawy dowody – w ocenie obrońcy – nie stanowią wystarczającej i wiarygodnej podstawą do tak drastycznej ingerencji w sferę konstytucyjnych praw podejrzanej”.

WNIOSKI

Po trzecie w zażaleniu trzeba wskazać czego składający zażalenie się domaga, czyli o co wnosi, tj. czy chodzi o zmianę, uchylenie czy utrzymanie postanowienia w mocy (ten ostatni wniosek składa prokurator w odpowiedzi na zażalenie). Interesuje cię przykład? proszę bardzo:

„Mając na względzie wskazane zarzuty wnoszę na zasadzie art. 427 § 1 w zw. z art. 438 pkt 2 i 3 k.p.k. o uchylenie zaskarżonego postanowienia alternatywnie zmianę poprzez zastosowanie nieizolacyjnych środków zapobiegawczych w postaci dozoru policji lub poręczenia majątkowego w kwocie 60.000,00 złotych”.

UZASADNIENIE

Ostatecznie każde zażalenie powinno zawierać  uzasadnienie. Uzasadnienie to nic innego jak zarzuty podane w sposób opisowy. Tytułem przykładu można wskazać następujący fragment uzasadnienia:

„Polemizując ze stanowiskiem Sądu Rejonowego , który zastosował środek zapobiegawczy tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy wskazać należy, iż w ocenie obrońcy i podejrzanego nie zostały spełnione wszystkie wymagane przesłanki przewidziane art. 249 § 1 i art. 258 § 1 i 2 k.p.k. . Co więcej, w ocenie obrońcy, nie zostały zweryfikowane przesłanki negatywne określone w art. 259 § 1 pkt 1 i 2 k.p.k. stojące na przeszkodzie możliwości zastosowania środka zapobiegawczego tymczasowego aresztowania.

Zasadne wydaje się wskazanie, iż utrwalone orzecznictwo wskazuje, iż norma art. 258 § 2 k.p.k. nie może stanowić samoistnej przesłanki szczególnej stosowania tymczasowego aresztowania (por. Postanowienie Sądu Apelacyjnego ew Krakowie z 5 maja 2016 roku, sygn akt II AKz 151/16, opubl. Portal orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Krakowie- www.orzeczenia.sa.kraków.gov.pl). Sąd I instancji ferując zaskarżone orzeczenie jako podstawę zastosowania tymczasowego aresztowania wskazał właśnie normę art. 258 § 2 k.p.k.

W ocenie skarżącego posługiwanie się tymczasowym aresztowaniem jako środkiem represji wobec podejrzanej jest niedopuszczalne. Jednoznacznie wskazuje na to zarówno art. 249 § 1 k.p.k., statuujący ogólną podstawę tymczasowego aresztowania, jak i art. 258 k.p.k., wskazujący przesłanki szczególne stosowania/przedłużania tego środka zapobiegawczego. Podkreślenia wymaga, że uregulowania gwarancyjne, limitujące dopuszczalność sięgania po tymczasowe aresztowanie zawarte są nie tylko na płaszczyźnie ustawowej, ale także w przepisach rangi konstytucyjnej i konwencyjnej. Na szczególną uwagę zasługuje tu art. 41 Konstytucji (…)”.

i tak dalej i tak dalej…

NAJWAŻNIEJSZY JEST PODPIS

NIE ZAPOMNIJ O PODPISANIU ZAŻALENIA 🙂

INNE WPISY TEŻ MOGĄ OKAZAĆ SIĘ PRZYDATNE

Jeżeli jesteś zainteresowany/a jak wygląda posiedzenie aresztowe polecam Ci artykuł pod tytułem: POSIEDZENIE ARESZTOWE A OBRONA KONIECZNA.

Natomiast, gdybyś szukał bardziej praktycznej wiedzy polecam Ci wpis na temat: WNIOSEK O USTANOWIENIE OBROŃCY.

Z drugiej strony gdybyś jednak chciał poczytać o aresztowych sprawach medialnych z lekką satyrą zapraszam do zapoznania się z wpisem o dziennikarzu: KAMIL D. i jego niesamowite BMW

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Adwokat Mateusz Szymkowiak Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Adwokat Mateusz Szymkowiak z siedzibą w Bielsko-Białej.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem ms@adwokat-szymkowiak.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: